Bochnia z nowym Studium

Pod koniec lutego radni w Bochni zdecydowali się przyjąć nowe Studium. Powstawało ono od 2013 roku.

Wycinek z nowego Studium Bochni

Wycinek z nowego Studium Bochni

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego studium przegłosowano w listopadzie 2013 r. Prace nad nowym dokumentem Studium trwały ponad 6 lat i zakończyły się głosowaniem, podczas sesji Rady Miasta Bochnia w dniu 20 lutego 2020 roku. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy wnieśli ponad 400 uwag.

Poprzednie studium obowiązywało od 2009 roku. Wymagało ono dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, jak i do zmian rozwojowych dotyczących miasta.

Z dokumentem zapoznać można się pod artykułem oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zalacznik_Nr_1_-_czesc_tekstowa_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem polityki przestrzennej, przygotowywanym dla terenu całej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, aczkolwiek nie jest aktem prawa miejscowego. Jest sporządzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i uchwalane przez radę gminy. Składa się z części tekstowej oraz graficznej. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie oraz wyznaczenie kierunków zagospodarowania terenu. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Dokumenty studium powstają na podstawie z dnia 21 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późniejszymi zmianami).