Gorzów Wielkopolski: Radni przyjęli nowe Studium

W tym tygodniu gorzowscy radni przyjęli projekt nowego Studium, który zastąpi dokument sprzed 18 lat. Gorzów Wielkopolski ma być miastem kompaktowym.

Wycinek z wyłożonego do wglądu projektu Studium Gorzowa Wielkopolskiego

Wycinek z wyłożonego do wglądu projektu Studium Gorzowa Wielkopolskiego

Prace nad nowym Studium dla Gorzowa Wielkopolskiego rozpoczęły się w 2014 roku. W mieście obowiązywał dotychczas dokument uchwalony w roku 2003 roku, z czterema zmianami punktowymi.

Na etapie składania wniosków wpłynęło 119 sugestii od mieszkańców. W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy o konsultacjach społecznych dokumentu, które zakończyły się pod koniec grudnia. Etap ten został poprzedzony cyklem 10 spotkań organizowanych dla mieszkańców w różnych częściach miasta, forami tematycznymi prezentującymi wybrane polityki projektu oraz kampanią w mediach.

Gorzów Wielkopolski ma być miastem kompaktowym

Nowa edycja studium i kierunki w niej zawarte mają pozwolić w elastyczny sposób kształtować rozwój przestrzenny Gorzowa Wielkopolskiego. Za cel strategiczny przyjęto rozwój miasta w kierunku “nowoczesnego miasta kompaktowego, które poprzez sposób swojego funkcjonowania wzbogaca pola szans indywidualnej samorealizacji każdej osoby w nim mieszkającej“. W nowym gorzowskim Studium pojawiają się także idea miasta zwartego. Dokument wprowadza też pojęcia takie jak zagospodarowanie terenów typu “brownfield”, czy woonerfy.

Wśród wymienionych najistotniejszych celów dokumentu wskazane są:

  • odtworzenie i ponowne zdefiniowanie centrum miasta (jego formy oraz zadań)
  • ograniczenie rozlewania się zabudowy (suburbanizacji) na terenach peryferyjnych
  • aktualizacja systemu komunikacyjnego miasta i zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców
  • minimalizacja potencjalnych konfliktów przestrzennych
  • wykreowanie i ochrona spójnego systemu zieleni miasta
  • poprawa jakości przestrzeni publicznych
  • powiększenie kapitału społecznego (poprzez realny udział mieszkańców w procesie tworzenia studium oraz zwiększenie ich świadomości o zagadnieniach i relacjach przestrzennych).

Gorzów Wielkopolski podzielony jest w Studium 4 dzielnice urbanistyczne oraz 64 jednostki urbanistyczne. Centralną część miasta, wokół historycznego rdzenia, zajmuje „Śródmieście” (Stare Miasto i Nowe Miasto), które wyróżnia się rodzajem i intensywnością zabudowy, liczbą obiektów istotnych w skali ogólnomiejskiej, gęstością sieci ulicznej i linii transportu publicznego. Pozostałe dzielnice zawarte w Studium to „Zawarcie” (Zamoście i Zakanale), „Dzielnica Północna” (Górczyn, Manhattan, Zacisze, Dolinki) i „Dzielnica Zachodnia” (Staszica, Piaski,
Słoneczne, Wieprzyce, Europejskie). W celu dostosowania dokumentu do potrzeb i uwarunkowań lokalnych wydzielono także 64 jednostki urbanistyczne o różnych kierunkach i wskaźnikach zagospodarowania, opisane w dokumencie.

Link: Projekt Studium, przyjęty podczas sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem planistycznym służącym realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym. Obejmuje teren całego miasta. Nie jest jednak aktem prawa miejscowego, więc nie stanowi podstaw do wydania decyzji administracyjnych. Jest jednak wiążący przy tworzeniu planów miejscowych.