Nowe rozporządzenia o Studium i MPZP

Opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ubiegłym roku informowaliśmy o częściowej elektronizacji procedur sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium, wprowadzonym tak zwaną ustawą COVIDową. Regulacje dopuszczają możliwość wniesienia uwag i wniosków do studium lub jego projektu w formie elektronicznej oraz prowadzenie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu lub studium również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Obecne rozporządzenie utrzymano w mocy na nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do 24 grudnia 2021 roku. Z tego powodu konieczne jest wydanie nowych przepisów wykonawczych. Te zaś jednoznacznie przesądzają między innymi o obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu sporządzającego plan lub studium, informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu/studium, jak również dokonania wyłożenia projektu dokumentu.

Definicja materiałów planistycznych. Uporządkowanie dokumentacji i obowiązkowy bilans w Studium

Uporządkowana ma być zawartość dokumentacji planistycznej. Jej gromadzenie dostosowane ma być do realiów cyfryzacji procedury sporządzania projektu Studium.

Rozporządzenie definiuje również pojęcie materiałów planistycznych, jako opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu studium, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem studium.

Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku wprowadzono wymóg tworzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Miał on być obligatoryjnym elementem Studium. Jednak pomimo tych założeń, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę traktowany był jako odrębne opracowanie, które nie zawsze było dostępne publicznie. Jednocześnie bilans wpływa ma na zawarte w Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowy projekt zawiera jednoznaczny przepis wskazujący, że bilans jest elementem projektu Studium.

§ 4. Projekt studium zawiera:
1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472). 1) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy;

Dodatkowo synteza ustaleń projektu Studium zastąpiona zostać ma rozszerzoną zawartością wymaganego uzasadnienia o objaśnienia przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz bilansu terenów.

Plany miejscowe – nowa klasyfikacja przeznaczenia terenu

Większe zmiany nastąpią w kwestii planów miejscowych. O części z nich informowaliśmy już przy okazji prekonsultacji Krajowej Klasyfikacji Przeznaczenia Terenu. Wprowadzenie jednolitego katalogu nowych symboli, nazw i oznaczeń graficznych dotyczących przeznaczenia terenów stosowanych w projekcie planu miejscowego ma pozwolić uporządkować katalog stosowanych oznaczeń w aktach planowania przestrzennego. Jest to także odpowiedź na konieczność tworzenia nowych przeznaczeń, postęp technologiczny umożliwiający bardziej precyzyjne ustalenia oraz na przepisy o cyfryzacji planowania przestrzennego wprowadzone w ubiegłym roku. Poprawi się również kwestia wizualna. Przykładowo, dziś tereny usług mają być oznaczane kolorem czerwonym. Nowy załącznik określa precyzyjnie wartości kolorów RGB i tak np. tereny usług oznaczone będą kolorem R242, G98, B65. Równolegle z głównej części rozporządzenia usunięto przepis umożliwiający dodawanie własnych uzupełniających oznaczeń.

Uporządkowano ustalenia dotyczące części tekstowej projektu planu miejscowego. Usunięto wymogi dotyczące małej architektury i nośników reklamowych, zawarte w ustawie “krajobrazowej” z 2015 roku. Dla części graficznej zastosowano zaś podział na obowiązkową oraz fakultatywną zawartość części graficznej planu. Trafiły do niej też elementy wymagane do przeprowadzenia cyfryzacji planów.

Zrezygnowano z przedziału, w jakim powinny zawierać się stawki procentowe dla potencjalnej opłaty planistycznej nakładanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ustaleniem planu miejscowego. Dziś treść rozporządzenia brzmi następująco:

ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty (…) powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0% do 30% i dotyczyć wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego, przy czym ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów.

W związku z wątpliwościami związanymi ze stawką “zerową”, które pojawiły się również w kontroli NIK, zlikwidowane będzie określenie przedziałów. Zaznaczono jednak, że wielkość może różnić się w zależności od terenu.

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierać ma listę jej autorów.

Plany miejscowe w Gdańsku, Poznaniu, Gdyni i Warszawie

Wybrane części graficzne planów miejscowych w Gdańsku, Poznaniu, Gdyni i Warszawie

Procedury już rozpoczęte – na bazie poprzedniego rozporządzenia

Dla projektów planów i studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany i nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli najpewniej 24 grudnia 2021 roku, obowiązywać mają regulacje poprzednich rozporządzeń.

Rozporządzenie dotyczące projektu Studium:

Studium rozporządzenie

Rozporządzenie dotyczące projektu planu miejscowego:

MPZP rozporzadzenie

Załącznik nr. 1 do rozporządzenia:

Zalacznik 1 MPZP rozporzadzenie

Załączniki 2-6 do rozporządzenia:

Zalaczniki MPZP rozporzadzenie