Prawo wodne – nadchodzące zmiany

Niedawno powstał projekt ustawy o zmianie ustawy prawo wodne. Poruszone zostały w nim następujące kwestie:

1. Nowa ranga strategicznych dokumentów wodnych:

Podczas tworzenia zmian duży nacisk położono na strategiczne dokumenty wodne. Nowelizacja prawa wodnego ma na celu nadanie rangi prawnej planom gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, które po wprowadzeniu ustawy w życie przyjmowane byłyby w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Dotychczas zatwierdzone w 2011 roku przez Rząd plany gospodarowania wodami publikowane były w dziennikach urzędowych. Tak więc istnieje szansa, iż przy aktualizacji tych dokumentów zaplanowanej na rok 2015 (jest to zobowiązanie nałożone na państwa członkowskie UE wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej) przybiorą one już nową formę. Drugim istotnym punktem modyfikacji jest utworzenie nowego dokumentu prawa miejscowego (odnoszącego się do regionu wodnego) – Planu Utrzymania Wód. Jego zadaniem będzie uzupełnienie strategicznych dokumentów dotyczących gospodarowania wodami. Zawartość tego planu ma podlegać konsultacjom społecznym oraz ocenie oddziaływania na środowisko. Za sporządzenie i aktualizację nowego dokumentu odpowiedzialny będzie dyrektor właściwy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2. Zmiany w aglomeracjach wodnościekowych:

źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Podlaskie_-_Bialystok_-_Bialystok_-_Zawady_-_Oczyszczalnia_sciekow.JPG

Aglomeracje wodnościekowe, czyli skupiska gmin mające wspólny system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych również doczekają się zmian. Granice aglomeracji wyznaczane przez sejmik wojewódzki spotykały się z krytyką samorządów, głównie w związku z brakiem elastyczności zmian granic. Problem ten ma zostać naprawiony poprzez przeprowadzany co 2 lata przegląd granic i ewentualne dostosowywanie ich do nowych realiów. Czynność ta spoczywać będzie na barkach gmin. Ponadto planowane jest wprowadzenie nowego terminu – gminy wiodącej. Zadaniem gminy wiodącej będzie sprawowanie funkcji koordynującej w aglomeracjach wodnościekowych.

3. Inne zmiany:

Reszta zmian prezentuje się następująco:

  • Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (terminy: powódź, dobry potencjał ekologiczny, dobry stan wód)
  • Utworzenie ram prawnych związanych z polityką przeciwpowodziową – koordynacja działań na linii:  realizacja celów środowiskowych – ochrona przyrody – działania przeciwpowodziowe.

Dotychczas odbyło się pierwsze czytanie, po czym projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Źródło: Ministerstwo Środowiska