Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

W dniu 15 kwietnia 2015 roku nastąpiło przekazanie przez prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego właściwym jednostkom (w tym samorządom).

Przygotowanie map tematycznych wymusiła Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, czyli Dyrektywa Powodziowa. Za opracowanie map odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Należą do nich opublikowana w 2011 wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz opublikowane w 2013 roku mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo Wodne oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. W grudniu 2013 r. mapy zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF. W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji.

Granice obszarów zawarte w mapach  uwzględnić należy w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Samorządy mają na to 30 miesięcy (a więc do jesieni 2017 roku). Koszty sporządzenia zmian ponoszą budżety gmin oraz województw. Stanowić może to problem dla wielu samorządów, w szczególności nadmorskich, ponieważ powierzchnia terenów zagrożonych powodzią przekracza dotychczasowe szacunki. Dla wielu obszarów oznaczać będzie to m.in. zakazy zabudowy.

Art. 88l. 1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.