Gminy nie chcą płacić oszkodowań za mapy ryzyka powodziowego

Zarząd Związku Miast Polskich podczas październikowego posiedzenia w Drawsku Pomorskim poruszył temat zarządzania ryzykiem powodziowym. ZMP zapowiada walkę o podjęcie tego temat w obecnej kadencji Sejmu.

Trwa procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Są to strategiczne dokumenty na poziomie centralnym, obejmujące wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym stanowią ostatni etap wdrażania zapisów wynikających z unijnej Dyrektywy Powodziowej. Projekty PZRP przeszły w sierpniu proces konsultacji społecznych oraz przeprowadzenia strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W październiku trafiły do uzgodnień między- i wewnątrzresortowych. Przewidywanym przez ustawę Prawo wodne oraz Dyrektywę Powodziową terminem akceptacji i ogłoszenia PZRP do publicznej wiadomości jest 22 grudnia.

Wisła w Plocku; fot. Rommullus/Wikimedia Commons; lic. CC BY-SA 3.0

Wisła w Płocku; fot. Rommullus/Wikimedia Commons; lic. CC BY-SA 3.0

Zarząd Związku Miast Polskich wyraził wątpliwości dotyczące prac nad projektem. Samorządy niepokoi kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dostosowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do nowych map zagrożenia powodziowego, która nie została wciąż ustalona. Miasta obawiają się, że zmiana prawa i nałożone na nie obowiązki przyczynią się do konieczności wypłacenia ogromnych odszkodowań. Zmiany planów miejscowych i wprowadzenie zakazu zabudowy na rozległych terenach przyczynią się do wielu roszczeń o odszkodowanie przez właścicieli nieruchomości. W związku z tą sytuacją ZMP zamówił opinię prawną, która rozstrzygnęła kwestię odszkodowań na wprowadzającego zmiany, tj. Rząd.

Argumenty ZMP mają szczególne znaczenie dla miast takich jak Gdańsk, Szczecin czy Świnoujście. Powierzchnia terenów zagrożonych powodzią często przekracza dotychczasowe szacunki, szczególnie właśnie w miastach nadmorskich. Rozporządzenie rządu zostało zaopiniowane przez ZMP negatywnie, gdyż miało zostać oparte w wielu przypadkach na nieprawidłowych mapach zagrożenia powodziowego, które zostały sporządzane przy użyciu nowych technologii w oparciu o stare założenia i czyste hipotezy. Zdaniem władz Wrocławia mapy przedstawione miastu nie uwzględniły inwestycji dokonanych po powodzi w 1997 roku.

Przekazanie przez prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego samorządom nastąpiło w kwietniu. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo wodne oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Ich przygotowanie wymusiła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007 roku. Granice obszarów zawarte w mapach uwzględnić należy w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.