Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Ma ona pomóc członkom UE opracować plany skoordynowania różnych działań na morzu, zapewniając ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Państwa członkowskie muszą do 2016 r. dokonać wprowadzenia wymogów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego oraz wyznaczyć właściwy organ odpowiedzialny za wdrożenie planowania przestrzennego obszarów morskich. Do 2021 roku muszą również opracować krajowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

O procesie powstawania dyrektywy pisaliśmy już w grudniu.

2014.04 Planowanie morskie2

W obszarach przybrzeżnych i morskich wiele form działalności konkuruje ze sobą o tę samą przestrzeń i zasoby: łowiska, gospodarstwa wodne i obszary chronione dzielą je z infrastruktura morską (rurociągi i okablowanie, szlaki żeglugowe, urządzenia wydobywcze i elektrownie wiatrowe). Rosnący popyt na przestrzeń morską sprawia, że spójne planowanie działalności na morzu, we współpracy wszystkich państw członkowskich UE, jest niezbędne. Nowa dyrektywa pomoże uniknąć ewentualnych konfliktów między różnymi użytkownikami i zachować stabilność środowiska przyrodniczego, które będzie też atrakcyjne dla inwestorów. Podmioty gospodarcze będą wiedziały, jaką działalność, gdzie i jak długo można prowadzić. Wspólne planowanie przestrzenne obszarów morskich ma też ograniczyć istniejącą nadmierną regulację i złożoność administracyjną oraz przyspieszyć procedury.

PPOM ma też przyczynić się do skuteczniejszego stosowania przepisów UE w dziedzinie środowiska w wodach morskich i pomóc państwom członkowskim polepszyć jakość ich wód. Inicjatywa ta powinna przyczynić się do ustanowienia spójnej i wspólnej sieci chronionych obszarów morskich.