Poznań rozpoczyna prace nad nowym Studium

Radni Poznania podczas sesji w trybie zdalnym przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.

(Aktualizacja, 06.07.2020) Do 31 lipca trwa zbieranie wniosków do prac nad nowym dokumentem Studium. Szczegóły na stronie poznańskiego MPU.

Obecnie obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2014 r. i według miejskich planistów wymaga dostosowania do współczesnych realiów. Od uchwalenia tego dokumentu, do Prezydenta Miasta Poznania złożono ponad 50 wniosków o zmianę Studium. Wcześniej obowiązywały jeszcze dokumenty z 2008 i 1999 roku.

Przed miastem czekają wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz zmianami sposobu poruszania się po mieście. W nowym studium proponowane zmiany dotyczyć będą między innymi wzmocnienia ustaleń dla systemu zieleni miasta Poznania: zwiększenia powierzchni terenów zielonych, rozwoju układu ulic, zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów pod zbiorniki retencyjne. Radni podczas dzisiejszej sesji wskazywali m.in. na konieczność uwzględnienia w studium tematu retencji wody. Globalne ocieplenie, susze, słabe zasoby wody, stają się coraz bardziej odczuwalne w miastach. Zmiany wprowadzone mają zostac w kontekście konieczności realizacji „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania”. Istotnym elementem projektowania nowego Studium będzie poszukiwanie nowych przestrzeni dla lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeniach niezurbanizowanych;

W ostatnich latach Poznań rozwija się coraz szybciej. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, gospodarcze, prawne. Inne są też oczekiwania mieszkańców i inwestorów, dlatego ważne jest, żeby Studium było aktualne. Wymaga to od nas zdefiniowania na nowo kierunków rozwoju zagospodarowania miasta

– mówi Adam Derc z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, cytowany na stronie urzędu miasta.

Zakładana jest weryfikacja parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. W nowym Studium pojawić mają się nowe zapisy, obejmujące dominanty wysokościowe czy lokalizacje „Bram miasta”. Zrewidowane mają być lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Nowy dokument ma być bardziej elastyczny w zakresie projektowania i realizacji elementów układu drogowego.

Prace nad Studium prowadzić będzie Miejska Pracownia Urbanistyczna. W przygotowanie Studium będą mogli włączyć się także sami mieszkańcy. Jak zapewnia Adam Derc z MPU:

Będzie to wieloetapowy proces otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W jego ramach odbędą się konsultacje społeczne, dyskusja publiczna czy spotkania z radami osiedli. Wszystkie zebrane wtedy wnioski i opinie pomogą nam stworzyć lepszą koncepcję, a docelowo nowe Studium dla naszego miasta

Radni przyjęli podczas zdalnej sesji miejscowy plan zagospodarowana dla obszaru “Łacina – Południe – część A” obejmującego teren w rejonie Ronda Rataje oraz centrum handlowego Posnania. Od strony ronda powstać będzie mogła zabudowa nawet do 100 metrów wysokości, zaś na przeważającej powierzchni obszaru budynki będą mogły mieć wysokość do 25 metrów.