Więcej map bez opłat, bliżej digitalizacji dokumentów planistycznych

Planowane jest uproszczenie uzyskiwania map z państwowych zasobów geodezyjnych. Wśród propozycji m.in. proces digitalizacji wszystkich planów miejscowych.

Opublikowany na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt proponuje szereg uproszczeń w formalnościach oraz zwolnień z opłat. Wiele z materiałów w zasobie będzie dostępnych nieodpłatnie. Opłata ryczałtowa dla wykonawców prac geodezyjnych zastąpi stosowane dotychczas skomplikowane wyceny.

Plany miejscowe po digitalizacji w jednym standardzie

Plany zagospodarowania przestrzennego w Geoportalu

Plany zagospodarowania przestrzennego w Geoportalu | źróło: geoportal.gov.pl

Projekt dotyka również kwestii związanych z planowaniem przestrzennym. W szczególności zakłada digitalizację dokumentów planistycznych. Dotyczyć ma koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studiów metropolitalnych, studiów gminnych, planów miejscowych, miejscowych planów odbudowy i miejscowych planów rewitalizacji. Przewiduje obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz określenie ich minimalnego zakresu. Tworzenie, prowadzenie oraz udostępnianie zbiorów będzie obowiązkiem organów właściwych do sporządzania projektów. Dzięki stałym aktualizacjom będzie można rozpoznać plany miejscowe, których nieważność stwierdził sąd administracyjny lub wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze.

W systemie zamieszczony ma być rysunek dokumentu w postaci rastra z nadaną georeferencją. Pozwolić ma to na informowanie o przeznaczeniu terenu oraz odwołanie do treści dokumentu. Szczegóły dotyczące zakresu i formatu danych mają zostać określone w drodze rozporządzenia.

Zapisy zmienią znacznie prace związane z planowaniem przestrzennym. Zgodnie z opublikowanym zimą raportem PAN, ocena wdrażania rozwiązań z zakresu digitalizacji dokumentów jest negatywna. Blisko 30% studiów gminnych (707 z 2469) na koniec 2017 roku miało postać analogową. Najbardziej zaawansowane technologicznie są miasta na prawach powiatu, jedynie dwa z nich nie miały wersji cyfrowej tego dokumentu. Większość z analogowych dokumentów dotyczy gmin wiejskich – aż 535. Rysunek studium w formacie GIS i CAD z georeferencją w 2017 roku posiadało 19,4% gmin (wzrost o blisko 7 p.p. względem 2016 roku). Podobne statystyki dotyczą planów miejscowych – było to około 30% planów w wersji analogowej. Tylko dla 30,4% powierzchni planów zostały zwektoryzowane granice, a z tego w przypadku zaledwie 17,1% można dowiedzieć się o wydzieleniach.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w Wejherowie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w Wejherowie | grafika: Geoportal.gov.pl

Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez Głównego Geodetę Kraju

Zmiany umożliwią połączenie wiedzy z różnych portalów. Warto dodać, że od 19 kwietnia tego roku Główny Geodeta Kraju przejął utrzymanie i administrowanie usługą Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP).

Usługa skupia pod jednym adresem URL gminne usługi WMS prezentujące dane przestrzenne w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest dostępna w Geoportalu od 2017 roku. Ministerstwo Cyfryzacji podjęło wówczas decyzję o włączeniu do państwowego systemu mapowego trzech zintegrowanych usług WMS dotyczących ewidencji gruntów i budynków, uzbrojenia terenu i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z KIMPZP można również korzystać w oprogramowaniu GIS-owym.

KIMPZP obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania z blisko tysiąca jednostek samorządowych. Przy prawie 200 jednostkach są to plany wektorowe, a w pozostałych rastrowe z nadaną georeferencją.

Więcej map bez opłat

Nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje wraz z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Wśród propozycji znajdziemy m.in. bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Już dziś bez opłat można korzystać z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, państwowego rejestru granic, numerycznego modelu terenu w siatce 100 na 100 metrów, a także z modeli budynków 3D.

Bezpłatny ma zostać dostęp między innymi do zdjęć lotniczych, a także do nieuwolnionej dotychczas części numerycznego modelu terenu. Z opłatą nie będzie się wiązać pobranie informacji z bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000. Nieodpłatne będą również podstawowe dane dotyczące geometrii i identyfikatorów działek ewidencyjnych. Dziś dane te dostępne są do wglądu na Geoportalu. Pobranie wiąże się jednak z opłatą oraz koniecznością kontaktu z urzędem. Po zmianach możliwe będzie pobranie danych oraz operacja na nich na własnym urządzeniu.

Okazuje się koszt obsługi zasobów w celu ich udostępniania jest znacząco większy niż przychody, które pobieramy od zainteresowanych. Uważamy, że szerokie udostępnianie jest przydatne dla rozwoju gospodarki

– mówił podczas spotkania konsultacyjnego minister Jerzy Kwieciński.

Pozostałe zmiany w prawie geodezyjnym

Planowana jest rezygnacja się z licencji na materiały wydawane do prac geodezyjnych. Wszystkie materiały zasobu zostaną udostępnione wykonawcy prac od momentu dokonania zgłoszenia pracy aż do jej zakończenia i przyjęcia wyników pracy do pzgik. Będą mogły być one wykorzystywane wyłącznie do realizacji prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem, w zakresie obszaru w nim wskazanego. Wykorzystanie niezgodnie z licencją ustawową wiązać będzie się z karą pieniężną. Geodeta w ramach poniesionej ryczałtowej opłaty ma mieć dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Planowana jest centralizacja lokalizacji informacji o liczbie wydanych dzienników praktyki zawodowej. Projektowane zmiany zakładają wydawanie ich przez Głównego Geodetę Kraju zamiast przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo projekt przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: link

Uwagi do projektu ustawy opublikowało już Stowarzyszenie Geodetów Polskich: link