Ustawy uregulują zawód urbanisty

Rozpoczęły się konsultacje publiczne ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty.

Pierwszego dnia września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu: Ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

Zmiany w pigułce:
  • Wracają regulacje dotyczące zawodu urbanisty
  • Powstanie rejestr urbanistów
  • Wykonywanie zawodu dopiero po egzaminie
  • Wprowadzona zostanie odpowiedzialność zawodowa

Urbaniści po egzaminie

Ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak inaczej niż regulacje prawne obowiązujące sprzed trzech lat. Izba Urbanistów nie zostanie przywrócona.

Zawód urbanisty będzie mógł być wykonywany tylko przez osoby wpisane do centralnego rejestru osób, posiadających prawo do wykonywania zawodu urbanisty. Rejestr prowadzony ma być w formie elektronicznej, zawierającej numer porządkowy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, datę wpisu do rejestru (i ewentualnego wykreślenia). Szczegóły sposobu jego prowadzenia mają być przedstawione w rozporządzeniu.

Wpis do rejestru kosztować ma 150 zł i będzie odbywał się po złożeniu – z wynikiem pozytywnym – egzaminu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu urbanisty. Ten kosztować ma 600 złotych.

Do egzaminu będą musiały podejść wszystkie osoby chcące wykonywać zawód urbanisty. Chętni do stawienia się przed komisją egzaminacyjną w celu pełnienia zawodu urbanisty będą musieli posiadać tytuł magistra (lub równorzędny) oraz złożyć wniosek. Projekt nie określa minimum doświadczenia zawodowego ani nie określa wymaganego kierunku studiów.

Egzamin, przeprowadzany raz w roku, sprawdzać ma teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie kandydata.  Składać ma się z części pisemnej i ustnej i dotyczyć ma przepisów prawnych związanych z gospodarką przestrzenną oraz praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem zagadnień architektury, ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu lub ochrony zabytków.

Urbanistami będą mogły być również osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe lub świadczą usługi transgraniczne w zakresie wykonywania zawodu na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich.

40 godzin szkoleń rocznie

Wykonywanie zawodu wiązać się będzie z obowiązkiem stałego podnoszenia kwalifikacji oraz etycznego postępowania. Jest to szczególne ważne przyjmując fakt obowiązywania i zmieniania się ponad 100 ustaw związanych z planowaniem przestrzennym. Dlatego też wymagane będą szkolenia zawodowe. Liczba udokumentowanych godzin szkoleń specjalistycznych ma wynosić 40 godzin. Urbaniści przechowywać mają dokumentację przez okres pięciu lat. Wytyczne dotyczące dokumentowania mają być przedstawione w formie rozporządzenia.

Urbanista ma być obowiązany do udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących sporządzanych projektów aktów planowania przestrzennego organom oraz osobom biorącym udział w postępowaniu w przedmiocie uchwalenia aktów.

Kontrolę wykonywania zawodu urbanisty wykonywać ma minister właściwy do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa. Jeżeli urbanista jest przekonany, że polecenie podmiotu, na zlecenie którego działa, jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany, na piśmie, poinformować o tym ten podmiot. Przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa będzie działać również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

Po pozbawieniu praw wykonywania zawodu i wykreśleniu z rejestru zawodowego osoba będzie mogła przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. Przy trzeciej naganie w ciągu pięciu lat, komisja będzie mogła orzec karę dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Konsultacje we wrześniu

Z projektami ustaw można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres e-mail: [email protected], w terminach:

Ustawa wejdzie w życie w terminie określonym w ustawie wprowadzającej Kodeks urbanistyczno-budowlany.  Zapisy mają zacząć obowiązywać pół roku po jej ogłoszeniu.

O innych planowanych zmianach, w tym dotyczących zawodu architekta będziemy informować w najbliższym czasie na naszej stronie.