Białystok: wojewoda stwierdził nieważność Studium

Wojewoda podlaski stwierdził nieważność przyjętego niedawno białostockiego Studium, o którym informowaliśmy w ostatnich dniach.

Uchwała o przyjęciu Studium podjęta została na sesji rady miasta, która odbyła się 18 czerwca. Projekt wyłożony został do wglądu wiosną 2014 roku. Z dokumentem zapoznać można się na stronie białostockiego magistratu.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Białegostoku według Studium z 2019 roku

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Białegostoku według Studium z 2019 roku

W ocenie wojewody nie zostały odpowiednio wyodrębnione obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, zgodnie z Art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 10 ust. 5 pkt 2
Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (…) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;

Warunkiem koniecznym jest graficzne wyodrębnienie obszarów oraz oszacowanie chłonności w podziale na funkcje zabudowy. Autorzy Studium wyznaczyli jeden taki obszar w granicach administracyjnych miasta, którzy zdaniem urzędników wojewody składa się z kilkunastu obszarów charakteryzujących się w pełni wykształconą zwartą strukturą urbanistyczną i różniących się między sobą sposobem spełnienia kryteriów. Zdaniem Wojewody brak rozróżnienia obszarów ZiWS ma uniemożliwiać poprawne dokonanie bilansu, a więc i określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.

Dodatkowo wojewoda podlaski wskazał na konieczność ponownego wyłożenia do wglądu projektu Studium w związku z przyjęciem przez Radę Miasta uwag przed przyjęciem dokumentu.

Władze Białegostoku mają miesiąc na wniesienie skargi na rozstrzygnięcie Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rozstrzygniecie_nadzorcze