Standardy kształcenia architektów przyjęte

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu architekta. Standardy dotyczą kierunku architektura na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wydział Architektury PWr

Wydział Architektury PWr / fot. Agnieszka Kwiecien, Nova (WIkimedia Commons) / lic. CC-BY-SA-3.0

Rozporządzenie zawiera wymagania ogólne, szczegóły dotyczące zajęć, minimalną liczbę godzin dla wymaganych grup zajęć oraz szczegóły dotyczące praktyk warsztatowych oraz zawodowych. Rozporządzenie zawiera również wymagania dotyczące osób prowadzących kształcenie i praktyki, a także szczegóły dotyczące sposobu weryfikacji efektów nauki.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem studia stacjonarne trwają nie krócej niż 8 semestrów, a liczba godzin zajęć nie mniejsza niż 2800. Praktyki warsztatowe trwać mają minimum 5 tygodni, zaś jeden semestr trwa praktyka warsztatowa. Standard kształcenia ma zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.

Dotychczas standard kształcenia architektów uregulowany był w rozporządzenia Ministra Nauki i Sztolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury. Kierunek architektura prowadzi obecnie 28 uczelni.

Z dokumentem zapoznać można się poniżej:

Standard ksztalcenia architekta