Gdynia: Zmiana studium wyłożona zostanie do publicznego wglądu

W styczniu 2014 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Część zapisów dotyczących kierunków polityki przestrzennej dotyczących przekształceń ogrodów działkowych wywołało niepokój wśród środowiska działkowców. W skutek tego w marcu 2014 roku przystąpiono do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązujące Studium Gdyni uchwalone w 2014 roku

Obowiązujące Studium Gdyni uchwalone w 2014 roku

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Gdynia InfoBox od 1 do 22 czerwca 2015 roku oraz na stronie internetowej miasta. Z projektem zapoznać się można także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.06.2015 r., o godz. 17 w obiekcie Gdynia InfoBox.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2015.