Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do zmiany

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli dokument wdrażający prawo unijne. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostaje zmieniona i dostosowana do nowej perspektywy i sprawnego zarządzania rozwojem.

Uchwalona ustawa przekłada na nasze prawo rozporządzenia Komisji Europejskiej (dotyczą zasad wdrażania funduszy europejskich z budżetu UE), dla procesu programowania nowej perspektywy budżetowej – na lata 2014-2020. Definiuje ona dokumenty programowe – Umowę Partnerstwa i programy służące jej realizacji. Opisuje zasady dotyczące ich opracowywania i przyjmowania.

Nowa ustawa nakłada obowiązki na ministra infrastruktury i rozwoju. Będzie on musiał m.in.:

 • inicjować, programować i negocjować dokumenty programowe
 • koordynować cały proces programowania – do pomocy ma służyć mu specjalnie powołany Komitetu ds. Umowy Partnerstwa
 • ma obowiązek przekładać Rządowi RP coroczne sprawozdanie z realizacji Umowy Partnerstwa
 • dodatkowo w roku 2017 i 2019 przełożyć sprawozdanie Unii Europejskiej

umowa partUstawa wprowadza większą kontrolę nad wydatkami województw. Kontrakt terytorialny ma być instrumentem koordynacji działań zarówno administracji rządowej jak i samorządowej. Mają zastąpić dotychczasowe kontrakty wojewódzkie i obejmować większy zakres działań. Dzięki niemu będzie można lepiej dopasować inwestycje i jej finansowanie do różnych uwarunkowań każdego z województw.

Zdefiniowane są również takie pojęcia jak obszar funkcjonalny, obszar strategicznej interwencji państwa oraz  obszar problemowy. Natomiast Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Krajowa Polityka Miejska stają się dokumentami strategicznymi.

Wyraźnie widać ukierunkowanie mające na celu wspieranie rozwoju regionów i miast w nowej perspektywie budżetowej. Zwiększona zostanie również kontrola wydatków, dzięki czemu jest szansa, że lepiej będą  dystrybuowane pieniądze z UE.

Teraz projekt ustawy przechodzi do izby wyższej. Senatorowie będą debatować i głosować nad dokumentem.

Pełny tekst ustawy można znaleźć tutaj.

Na koniec mały słowniczek odnośnie pewnych pojęć (wg Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju):

Umowa Partnerstwa – jest dokumentem określającym kierunki działań w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Przedstawia ona m.in.:

 • cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
 • opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
 • układ programów operacyjnych,
 • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

 Kontrakt terytorialny – zawarte zostaną tam cele i zadania poszczególnych stron oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie formą dialogu samorząd – rząd, gdzie uwzględniane będą środki unijne i krajowe. Ma się składać z dwóch części – ogólnej i szczegółowej.

Na część ogólną składać się będą m.in.:

 • zasady dotyczące koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze);
 • zasady dotyczące realizacji wymiaru terytorialnego,
 • algorytm podziału Funduszy Europejskich pomiędzy województwa;
 • dziedziny, na które będą kierowane środki w ramach krajowych polityk publicznych.

W części szczegółowej znajdą się m.in.:

 • ogólna charakterystyka województwa, w tym analiza jego mocnych stron i barier rozwojowych oraz rekomendowane działania prorozwojowe w odniesieniu do całego obszaru;
 • propozycje dziedzin, których wsparcie będzie priorytetem dla danego województwa;
 • propozycje priorytetowych inwestycji oraz ich wstępna wycena.

Obszar strategicznej interwencji państwa – szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju kraju, na które kierowane będą fundusze