Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wzór

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Jest to informacja publiczna, do której każdy z obywateli ma (a w zasadzie – powinien mieć) prawo do dostępu. Często plany miejscowe są udostępniane na stronach internetowych gmin, jednakże do celów takich, jak cele projektowe czy procedury związane z uzyskaniem kredytu budowlanego – należy uzyskać wypis i wyrys z MPZP.

Zgodnie z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku:

[blockquote]

Art. 30.
1. Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

[/blockquote]

Dlatego pamiętajmy, że bez względu na istnienie interesu prawnego mamy prawo do wglądu oraz uzyskania wypisu/wyrysu zarówno ze studium, jak i z planu miejscowego. Jeśli urzędnik odmawia nam dostępu do tej informacji – zgodnie z prawem regulującym dostęp do informacji publicznej, łamie on przepisy, co może być powodem do podjęcia działania administracyjnego przeciwko temu urzędnikowi. Pamiętajmy, że we wniosku nie musimy podawać informacji, do jakiego celu jest nam potrzebna ta wiedza.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK?

  1. Dane wnioskodawcy, składające się z imienia, nazwiska, / jeśli wniosek składa przedsiębiorstwo – dane podmiotu /adresu. Jeżeli wypis oraz wyrys będzie odebrany osobiście – należy podać dane kontaktowe (najczęsciej nr. telefonu / e-mail), aby dostać informacje o terminie odbioru.
  2. Datę oraz miejsce pisania wniosku.
  3. Adres oraz nazwę organu, do którego składamy wniosek.
  4. Określenie nieruchomości, dla której wnioskujemy o wyrys. Może być to wypis działek, które nas intereusją, ale także podanie np. Obrębu wg nazw ulic. Dopuszczalne jest także złożenie załącznika do wniosku w postaci mapy z zakreskowanym interesującym nas obszarem.

Wnioski można składać osobiście w biurze podawczym urzędu, jak również wysyłać pocztą do urzędu.

Do wniosku należy także dołączyć dowód potwierdzający zapłatę za wykonanie wypisu i wyrysu. O ile wgląd na miejscu w urzędzie jest bezpłatny (wgląd można uzyskać bezzwłocznie na ustny wniosek), to za wypis i wyrys należy zapłacić. Wysokość opłaty reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635, z późn. zm). Zazwyczaj, opłata skarbowa od wydania wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:

1. od wypisu:
a) do 5 stron- 30 zł,
b) powyżej 5 stron- 50 zł;
2. od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
b) nie więcej niż 200 zł.

Maksymalna, ustawowo określona kwota jaką możemy zapłacić za wypis i wyrys to 250 zł. Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w wysokości zależnej od danego urzędu. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.

Urząd jest zobowiązany do wydania wypisu i wyrysu nie później, niż w przeciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wyjątkiem są sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w przeciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

W załączniku przedstawiamy wzór wniosku o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Wniosek o wypis i wyrys z MPZP