AKTUALNOŚCI

Warszawa z nową strategią rozwoju, czas na nowe studium

Zakończyły się prace nad Strategią Rozwoju #Warszawa2030. Dziś odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której przegłosowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii.

Aleja Niepodległości w Warszawie | fot. WW

Aktualizacja strategii trwała od września 2015 roku. Była ona konieczna, ponieważ prace nad poprzednią Strategią Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 trwały od 2004 do 2006 roku. Również i w przypadku nowej strategii prace trwały około dwóch lat. Nowy dokument pozwoli na aktualizację najważniejszych celów rozwojowych miasta na najbliższe kilkanaście lat.

Strategia jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej spełnienia. Opisane są w niej sfery, które będą miały największy wpływ na rozwój miasta. W strategii wyróżniono cztery cele strategiczne, którym podlega od dwóch do czterech celów operacyjnych do roku 2030:

 1. Odpowiedzialna wspólnota:
  • Dbamy o siebie nawzajem – wzrost odsetka mieszkańców angażujących się społecznie z 47% do 70%
  • Wspólnie decydujemy o naszym mieście – wzrost odsetka mieszkańców angażujących się w sprawy miasta z 31% do 40%
 2. Wygodna lokalność
  • Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań – wzrost odsetka mieszkańców pozytywnie oceniających możliwość kupna i wynajęcia mieszkania za rozsądną cenę z 29% do 40%
  • Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu – wzrost odsetka mieszkańców korzystających z oferty wolnego czasu i rozwoju w swojej dzielnicy zamieszkania z 10% do 30%
  • Korzystamy z usług blisko domu – wzrost odsetka korzystających z podstawowych usług w pobliżu miejsca zamieszkania z 49% do 63%
  • Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu – wzrost odsetka firm pozytywnie oceniających warunki rozwoju działalności gospodarczej – z 76% do 85%
 3. Funkcjonalna przestrzeń
  • Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej – wzrost odsetka mieszkańców zadowolonych z jakości przestrzeni publicznych w centrum miasta – z 31% do 46% – oraz zadowolonych z jakości przestrzeni publicznych w dzielnicach z 38% do 52%
  • Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym – indeks jakości środowiska przyrodniczego na poziomie 82% (w 2017: 50%)
  • Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego – indeks  zadowolenia z jakości przemieszczania się po mieście na poziomie 72% (w 2017: 57%)
 4. Twórcze środowisko
  • Rozwijamy nasz twórczy potencjał – wzrost odsetka mieszkańców rozwijających swoje kompetencje z 31% do poziomu 50%
  • Generujemy innowacje – wzrost odsetka  przedsiębiorców z sektorów innowacyjnego i  kreatywnego zadowolonych z warunków do generowania i rozwoju innowacji z 64% do 80%
  • Przyciągamy talenty i liderów – wzrost wartości indeksu przyciągania talentów i liderów z 65% do 80%
  • Inspirujemy świat – indeks obecności na arenie międzynarodowej na poziomie 60% (w 2017: 46%)

Prace nad dokumentem prowadzono w modelu partycypacyjno-eksperckim: odbyło się ponad 260 spotkań, debat, warsztatów, zbierano również uwagi i listy mieszkańców.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały wszystkie 10 komisji Rady m.st. Warszawy. Wcześniej, został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydent Warszawy oraz przedstawiony był na sesjach Rad Dzielnic. Z projektem, nad którym głosować będą radni można zapoznać się na stronie #Warszawa2030 oraz na stronie bip.warszawa.pl (zip).

Po strategii: nowe Studium

Wraz z uchwaleniem przez Radę Miasta strategii zacznie się praca nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Obecny dokument obowiązuje od ponad 11 lat i był już kilkakrotnie zmieniany uchwałami radnych. Dlatego też powstać ma nowe studium, którego horyzont sięgać ma roku 2045.

Stołeczne Biuro Architektury zleciło szereg opracowań, które mają stanowić wkład merytoryczny do nowego dokumentu. Zaliczyć do nich można m.in. aktualizację opracowania ekofizjograficznego czy opracowanie dotyczące kształtowania warunków klimatycznych w Warszawie. Planowana jest realizacja m.in. opracowania dotyczącego aktualizacji mapy geologicznej Warszawy, delimitacji Skarpy Warszawskiej i terenów o niekorzystnych warunkach posadowienia obiektów budowlanych.

Wczoraj i dziś w stolicy trwa konferencja „Robimy Studium”. To pierwszy krok do wypracowania nowego dokumentu planistycznego dla Warszawy. W programie jest ponad 20 wykładów, liczne dyskusje i warsztaty, w których udział biorą udział goście z Polski i zagranicy.