AKTUALNOŚCI

Strategiczne mapy hałasu zastąpiły mapy akustyczne

Prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy musieli będą sporządzać strategiczne mapy hałasu. To samo dotyczy zarządców dróg, lotnisk oraz linii kolejowych. Ograniczenia wynikające z map będą musiały być brane pod uwagę przy sporządzaniu planów miejscowych oraz przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Programy ochrony przed hałasem będą zadaniem dla marszałków.

Mapa akustyczna warszawskiego Mokotowa

Mapa akustyczna warszawskiego Mokotowa | graf. mapa.um.warszawa.pl

Ustawa weszła w życie w listopadzie. Projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49 WE PE i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Zmiany dotyczą programów ochrony środowiska przed hałasem oraz map akustycznych, które zostaną zastąpione przez strategiczne mapy hałasu.

Strategiczne mapy hałasu zamiast map akustycznych

Strategiczne mapy hałasu, podobnie jak mapy akustyczne, dotyczą aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy obywateli. Obowiązek wykonania map dotyczy zarządców dróg (po których porusza się ponad 3 mln pojazdów rocznie), linii kolejowych (po których porusza się ponad 30 tysięcy pociągów rocznie) oraz portów. Ponadto mapa jest wykonywana dla lotniska cywilnego, na którym ma miejsce ponad 50 tysięcy startów lub lądowań rocznie, z wyłączeniem lotów szkolnych wykonywanych przy użyciu samolotów o masie startowej poniżej 5 700 kg.

Strategiczne mapy hałasu powinny zostać sporządzone do końca czerwca 2022 roku. Do tego samego dnia moc zachowują dotychczas sporządzone mapy akustyczne.

Imisja hałasu komunikacyjnego, drogowego w Szczecinie wyrażona wskaźnikiem LDWN

Imisja hałasu komunikacyjnego, drogowego w Szczecinie wyrażona wskaźnikiem LDWN | źródło: szczecin.pl

Mapy będą źródłem danych dla planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz planowania strategicznego.

Art. 73.
1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z (…) 2b) strategicznych map hałasu

Dodatkowo, miasta oraz zarządcy są zobowiązani do przekazywania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co 5 lat danych identyfikujących te miasta oraz główne drogi, linie kolejowe i lotniska.

Programy ochrony przed hałasem dla terenów cichych

Dotychczas programy ochrony środowiska przed hałasem sporządzane były na terenach, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny. Ustawa nakłada obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem także na terenach, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych.

Przygotowywać będą je marszałkowie województwa, a władze miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców mają je opiniować. Według twórców ustawy ma pozwolić to zmniejszyć liczbę programów i ujednolicić ich sporządzenie.

Dotychczasowe programy ochrony środowiska przed hałasem będą mogły być ważne do dnia 18 lipca 2024 r. Do tego samego dnia sejmik województwa powinien uchwalić nowy program ochrony środowiska przed hałasem.

Doprecyzowana definicja hałasu

Doprecyzowana została definicja hałasu, poprzez określenie specjalnych parametrów poziomu dźwięku wyrażonych w decybelach (dB), wyznaczonych zgodnie z ISO 1996-2:1987 w ciągu wszystkich pór nocy (22.00 – 6.00) w roku kalendarzowym w odniesieniu do emisji dźwięku.

Ustawę przyjęto 30 sierpnia 2019 r. Podpisana została przez Prezydenta Andrzeja Dudę w październiku.