AKTUALNOŚCI

Tezy do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego – czas rewolucji?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, podczas posiedzenia 18 września bieżącego roku jednogłośnie przyjęła Tezy do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Według słów Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Kodeks Urbanistyczno-budowlany ma być dokumentem który zastąpi obecne prawo inwestycyjno-budowlane, które w chwili obecnej składa się z kilku odrębnych ustaw.

Kreowanie miasta - to mają uregulować tezy.

Istotnym faktem jest, że nowy dokument zniesie ustawę o Planowaniu Przestrzennym oraz Prawo Budowlane.  To rodzi nadzieję na rewolucje w branży budowlanej. Od dawna mówi się, że skomplikowane i niespójne ustawodawstwo często blokuje inwestorów, a ponadto – jest dla nich nieprzychylne. To wielki błąd – państwo powinno zachęcać oraz maksymalnie upraszczać procedury, zachęcając do inwestowania i rozwój miast. Miejmy nadzieję, że Tezy te przyczynią się do rozwoju ustawy która w odpowiedni sposób ureguluje procesy inwestycyjne oraz uczyni je jak najbardziej klarownymi.

Nadrzędnym Celem ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany jest całościowe uregulowanie procesu inwestycyjno-budowlanego z poszanowaniem ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, konstytucyjnej gwarancji ochrony prawa własności, samodzielności planistycznej gminy oraz zasad sprawnego wyważania interesów: publicznego i indywidualnego. – tak głosi początek ustawy. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie – jedna ustawa regulująca wszystkie dziedziny budownictwa oraz gospodarki przestrzenią zdecydowanie uprościłaby proces planistyczny.

Kodeks urbanistyczno-budowlany ma regulować:

 1. zadania i kompetencje organów administracji publicznej w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 2. zasady odpowiedzialności prawno-administracyjnej uczestników procesu inwestycyjnego,
 3. system aktów planowania przestrzennego gminy,
 4. przeznaczanie terenu na określone cele, w szczególności budowlane,
 5.  zasady oraz warunki zagospodarowania i zabudowy terenu,
 6. przygotowywanie terenów pod inwestycje, w szczególności pod realizację infrastruktury technicznej i społecznej,
 7.  zasady projektowania obiektów budowlanych,
 8. warunki rozpoczęcia i zasady prowadzenia robót budowlanych,
 9. oddawanie do użytkowania, zmianę sposobu użytkowania i utrzymywanie obiektów budowlanych,
 10. szczególne zasady realizacji inwestycji celu publicznego,
 11. zasady rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 12. współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji,
 13. kontrolę zgodności działalności inwestycyjnej z przepisami prawa oraz zasady i środki doprowadzania inwestycji do stanu zgodnego z tymi przepisami,
 14.  tryb postępowania w sprawach rozstrzygnięć administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Kodeks natomiast nie podejmuje tematyki regulacji:

 1. ponadlokalnego planowania przestrzennego, w tym planowania na obszarach funkcjonalnych i metropolitalnych,
 2. rozmieszczenia inwestycji celu publicznego na poziomie aktów planowania ponadlokalnego,
 3. charakterystyki energetycznej budynków,
 4. przyznawania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 5. innych spraw regulowanych przepisami odrębnymi.

Zastanawiającym jest fakt, że kodeks nie wykorzystuje propozycji prawnych które nakreśla choćby KPZK 2030 – wtedy dokument ten stałby się jedynym dokumentem planistycznym. Z drugiej strony – gdyby zawierał wszystko, mógłby stać się.. nieczytelny.

Cały tekst można przeczytać pod tym linkiem.

Przewodniczący Komisji Kodyfikacji Prawa Budowlanego, prof. Zygmunt Niewiadomski w rozmowie z  PAP powiedział, że przygotowane tezy mają być podstawą do opracowania kodeksu budowlanego. “Zakończenie prac jest planowane na listopad 2014 roku” – dodał.

Istnieje możliwość wyrażenia własnych opinii, uwag oraz zaproponowania zmian  do kodeksu urbanistyczno-budowlanego – należy je przesyłać e-mailem: [email protected] lub pocztą: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, z dopiskiem “Konsultacje społeczne projektu tez” w terminie do 14 listopada 2013 r.