AKTUALNOŚCI

Poznań: konkurs na wizję zagospodarowania terenu Targów

Miasto Poznań wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Uniwersytetem Artystycznym i Politechniką Poznańską ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla 30 hektarów wzdłuż ul. Głogowskiej i Roosevelta. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów UAP i PP. Prace można składać do 10 czerwca. Pula nagród wynosi 7,5 tys. zł.

fot. MOs810 / Wikimedia Commons lic. CC BY-SA 3.0

fot. MOs810 / Wikimedia Commons lic. CC BY-SA 3.0

Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nadzór merytoryczny nad studentami Politechniki Poznańskiej sprawować będzie dr hab. inż. arch. Ewa Prusewicz-Sipińska, profesor Politechniki Poznańskiej oraz dr Agata Gawlak. Nad studentami Uniwersytetu Artystycznego – dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dr Tomasz Piwiński.

Obejmie on teren ponad 30 hektarów. W pierwszej kolejności MTP chciałyby zdecydowac się na biurowce przy ulicy Bukowskiej, w okolicy budynku World Trade Center. Konkurs stanowić ma wstęp do dyskusji o tej przestrzeni, jaka zabudowa i w jakiej skali powinna być realizowana w tym miejscu. Ma on pokazać, jakie są możliwości wzajemnych relacji między budynkami i jakie można przyjąć ich wysokości, by nie zakłócić harmonii. Wyniki będą podstawą do ogłoszenia właściwego konkursu skierowanego do profesjonalnych pracowni.

Mapa terenu MTP Poznań

Koncepcje nie mogą kolidować ze strefą nalotów lotniska Ławica oraz powinny uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, w tym krajobrazowe i konserwatorskie. Celem jest uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem.

Konkurs ma pomóc w opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przestrzeni stanowiącej otwarcie dla całej zachodniej części Poznania. Z jednej strony mamy w tym obszarze przykłady bardzo dobrej architektury, jak obiekty postmodernistyczne czy Bałtyk, z drugiej strony mamy również takie budynki, które wymagają szczególnej rehabilitacji

– mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania

Studenci będą składać prace w swoich uczelniach do 10 czerwca. Osiemnaście dni później zaplanowano ogłoszenie wyników i debatę. Od 1 do 12 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się pokonkursowa wystawa. Organizatorzy przewidują pulę na nagrody pieniężne w łącznej wysokości 7500 zł: za I miejsce przysługuje 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia w wysokości 500 zł. Fundatorem nagród jest Grupa MTP.

W skład jury konkursowego weszli przedstawiciele miasta i MTP, architekci i urbaniści. Skład Kapituły konkursu:

 • Piotr Sobczak – przewodniczący sądu konkursowego, Wydział Urbanistyki i Architektury UMP;
 • Elżbieta Roeske – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, wiceprezes Zarządu MTP;
 • Tomasz Kobierski – wiceprezes Zarządu MTP,
 • Waldemar Kujawiak – MTP;
 • Dariusz Kuźma prof. dr hab., dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP;
 • Mieczysław Kozaczko, dr inż. Politechnika Poznańska;
 • Łukasz Mikuła – radny, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji;
 • Miłosz Sura -Towarzystwo Urbanistów Polskich;
 • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna;
 • Karol Fiedor – Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP;
 • Piotr Kostka – Stowarzyszenie Architektów Polskich;
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków;
 • Magdalena Kostecka-Burek – Miejski Konserwator Zabytków.