Podział administracyjny w Europie

W których krajach, tak jak w Polsce, występuje trójstopniowy podział administracyjny? Gdzie jest najwięcej gmin? Które z państw posiada najbardziej rozdrobnioną strukturę podziału terytorialnego? Na te i inne pytania możemy znaleźć odpowiedź w specjalnym serwisie mapowym Rady Gmin i Regionów Europy (The Council of European Municipalities and Regions).

W skrócie Rada Gmin i Regionów Europy to stowarzyszenie władz lokalnych i regionalnych, zrzeszające w swoich strukturach 41 państw europejskich na 3 poziomach terytoriów – lokalnych, pośrednim oraz regionalnym. Działalność tej organizacji skupia się na 5 płaszczyznach: sprawy obywatelskie, środowisko, współpraca międzyregionalna, spójność gospodarczo-społeczno-terytorialna oraz kwestie związane z pracą i zatrudnieniem. Polska reprezentowana jest przez dwa stowarzyszenia: Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

Jednym z projektów Rady Gmin i Regionów Europy jest serwis umożliwiający zbadanie podziału terytorialnego państw znajdujących się w Europie. Po najechaniu kursorem na dane państwo pojawia się okno, w którym przedstawiona jest liczebność jednostek samorządu terytorialnego na różnych szczeblach władzy. Ponadto ze strony użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące każdego z poziomów władzy, takie jak kompetencje samorządów, czy osoby decyzyjne.

Poniżej zaprezentowana została tabela przedstawiająca strukturę jednostek terytorialnych:

Państwo Szczebel regionalny* Szczebel pośredni** Szczebel lokalny*** Powierzchnia kraju [km kw] Powierzchnia kraju / Szczebel lokalny
Islandia 76 103 125 1 357
Norwegia 19 430 324 220 754
Szwecja 3 17 290 449 964 1 552
Finlandia 2 320 338 145 1 057
Estonia 226 45 226 200
Łotwa 119 64 589 543
Litwa 60 65 200 1 087
Polska 16 380 2 479 312 679 126
Dania 5 98 43 094 440
Niemcy 16 295 11 252 35 7114 32
Holandia 12 408 41 526 102
Belgia 3 10 589 30 528 52
Luksemburg 106 2 586 24
Wlk Brytania 466 244 820 525
Irlandia 34 85 70 273 827
Francja 26 101 36 682 675 417 18
Portugalia 2 4 567 92 931 20
Hiszpania 19 8 171 504 645 62
Szwajcaria 26 2 551 41 290 16
Austria 9 2 354 83 871 36
Włochy 20 110 8 092 301 300 37
Słowacja 8 2 930 49 035 17
Czechy 14 6 253 78 866 13
Ukraina 25 488 11 517 603 700 52
Rumunia 41 3 181 238 391 75
Węgry 19 3 175 93 030 29
Słowenia 211 20 273 96
Chorwacja 21 556 56 542 102
Bośnia 10 143 51 129 358
Serbia 2 174 88 361 508
Czarnogóra 21 13 812 658
Albania 372 28 748 77
Macedonia 84 25 713 306
Grecja 13 325 131 940 406
Bułgaria 264 110 910 420
Turcja 37 336 783 580 21
Gruzja 69 69 700 1 010
Cypr 523 8 997 17
Izrael 260 22 072 85

* odpowiednik polskiego województwa

** odpowiednik polskiego powiatu

*** odpowiednik polskiej gminy

Spośród wymienionych powyżej państw najmniej odpowiedników gmin ma Czarnogóra, bo tylko 21. Z kolei najwięcej Turcja (37 336) oraz Francja (36 682). Są to wartości znacznie odbiegające od średniej. Dla porównania trzecia Ukraina posiada 11 517 jednostek na szczeblu lokalnym.

Statystycznie najmniejsze jednostki szczebla lokalnego są w Czechach, gdzie „przeciętna gmina” ma 13 km kw. Niskie wartości pod względem tego zagadnienia wykazują także państwa takie jak: Francja (18 km kw.), Szwajcaria (16), Słowacja (17) oraz Cypr (17). Z kolei do największych zaliczyć można kraje nordyckie (Szwecja 1552, Islandia 1357, Finlandia 1057), Litwę (1087) i Gruzję (1010).

O ile znakomita większość państw europejskich utworzyła jednostki szczebla lokalnego, o tyle podział na szczeblu regionalnym występuje w przypadku 22 państw, a pośrednim tylko 9. Wprowadzanie tych struktur w przypadku niewielkiego powierzchniowo Luksemburga zapewne jest wątpliwe, ale brak takiego podziału w Turcji jest ciekawym przypadkiem.