Olsztyn: Radni przyjęli Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia

Rada Miasta Olsztyna przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”. Dokument ten określa cele, kierunki oraz sposoby wprowadzenia zmian dla głównej części miasta.

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Srodmiescia OlsztynaGłosowanie odbyło się w dniu wczorajszym (24 czerwca 2015) podczas XI sesji Rady Miasta. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciwny był jeden.

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna jest dokumentem strategicznym, określającym cele, które przełożą się na kierunki rozwoju kluczowego obszaru miasta. Kierunki zapisane zostaną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz będą miały wpływ na działania podejmowane przez miasto.

Wśród przyczyn powstania programu znajdowały się potrzeba całościowego, wielopłaszczyznowego podejścia do śródmiejskiej przestrzeni, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwagi zgłaszane przez mieszkańców oraz poszerzenie możliwości konsultacji i koordynacji działań z mieszkańcami. Dokument zgodny jest z zapisami Karty Lipskiej, Krajowej Polityki Miejskiej, Strategii Rozwoju Miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Głównym celem jest wzrost atrakcyjności Śródmieścia Olsztyna, który przełożyć ma się na wzrost jakości życia w całym mieście. Do celów strategicznych zaliczono uatrakcyjnienie ciągów przestrzeni publicznych, reurbanizację oraz zieleń jako istotny czynnik kształtujący charakter Śródmieścia. Aby zrealizować cele strategiczne określono trzy cele operacyjne: uspokojenie ruchu samochodowego, likwidację barier oraz wprowadzenie prawnych uregulowań dla przestrzennych przekształceń w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Synteza programu:

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Srodmiescia Olsztyna synteza

Z pełnym tekstem można się zapoznać na naszej stronie (plik w formacie pdf). Do dokumentu dołączona jest prognoza oddziaływania na środowisko.

źródło: Projekt Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna / www.olsztyn.eu