Projekt ustawy o rewitalizacji w Komitecie Stałym Rady Ministrów

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym postępem prac oraz projektem ustawy o rewitalizacji przedstawionemu stałemu komitetowi Rady Ministrów w dniu 2 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z 11 czerwca projekt ustawy o rewitalizacji nie jest sprzeczny z prawem europejskim. Swoje uwagi tego samego dnia wniósł Minister Finansów oraz Rządowe Centrum Legislacji. Konsultacje publiczne przedmiotowego projektu przeprowadzono w dniach 23 kwietnia – 7 maja 2015 r. Następnie w dniu 11 maja projekt przedstawiono do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zaopiniowała go pozytywnie 27 maja.

Jednocześnie zachęcamy z zapoznaniem się z projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w zakresie ustaleń fakultatywnych oraz wymaganego zakresu i formy wizualizacji miejscowego planu rewitalizacji. Rozporządzenie określać ma zakres ustaleń projektu miejscowego planu rewitalizacji oraz formę graficzną przedstawienia stanu docelowego przemian.

Ustawa o rewitalizacji stworzyć ma ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Według założeń rewitalizacja stać ma się celem publicznym oraz fakultatywnym zadaniem własnym gminy. W formie uchwały gminy przyjmować mają programy rewitalizacji. Zaś w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego, gmina będzie mogła zamiennie uchwalić miejscowy plan rewitalizacji. Podobnie jak plan miejscowy będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Strona rządowa zakłada uchwalenie ustawy o rewitalizacji w tej kadencji sejmu i senatu.