Okiem Eksperta – cz. 4

okiemekspertabaner2

Urbnews wraz z firmą z Budplan Sp. z o. o. prezentuje odpowiedzi na pytania zadane w ramach cyklu „Okiem Eksperta”:

Pytanie 1

W świetle obowiązujących przepisów, jakie są sposoby powstrzymywania inwestycji telekomunikacyjnych (tj. masztów i stacji) w celu ochrony ładu przestrzennego oraz dobra mieszkańców? Jakie zapisy pozwalają na kontrolę tego typu inwestycji przy pomocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( j.t. Dz.U.2016.1537 ze zm.)

Art.  46. [Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej]

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ustawodawca postanowił, że w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego nie można ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Jeżeli inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, to w planie miejscowym nie objętym żadną ochroną takich zakazów ustanawiać nie można.

Zakaz lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej występuje między innymi:

 • w parkach narodowych oraz w rezerwatach (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
 • na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych (Ustawa z dnia 18 lipca 2004 r. prawo wodne),
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Ustawa z dnia 18 lipca 2004 r. prawo wodne),
 • w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych),
 • na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej (Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady).

Pytanie 2

W mediach coraz częściej słyszy się o złej jakości powietrza w naszym kraju, a ponadto zaczął się sezon grzewczy. Ostatnio moja gmina ogłosiła, że przystępuje do prac nad planem gospodarki niskoemisyjnej. Czy zapisy tego programu jakkolwiek przyczynią się do poprawy jakości powietrza. I co najważniejsze czy mieszkańcy mogą mieć wpływ na treść dokumentu i czy będą mogli czerpać z niego korzyści?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem, który pomaga gminom w pozyskiwaniu środków pieniężnych z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dofinasowane mogą być działania dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii (panele solarne, ogniwa fotowoltaiczne) oraz wszelkie inwestycje dążące do zwiększenia efektywności energetycznej i tym samym do poprawy jakości powietrza. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń takich jak dwutlenek węgla, czy pył zawieszony prowadzi do zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy. PGN obejmuje swoimi działaniami wszystkie sektory życia i rozwoju gminy tj. sektor budynków mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, budynków komunalnych, usługowych, czy produkcyjnych, sektor przemysłu, rozwój linii technologicznych, transportu oraz sektor oświetlenia publicznego.

Wsparcie finansowe kierowane jest zarówno do gmin, jak również do osób fizycznych, czy przedsiębiorców.

Działania towarzyszące opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą obejmować szereg elementów i projektów niestandardowych, dostosowanych do oczekiwań i uwarunkowań gminy lub miasta, takich jak:

 • aktualizacja PGN, w tym aktualizacje bazy danych zgodnie z założonymi zasadami raportowania i monitoringu,
 • realizacja obowiązku upublicznienia informacji zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, promocja, oraz informacja w tym zakresie,
 • przeprowadzenie ankietyzacji mieszkańców gminy, potencjalnych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: osób fizycznych, czy przedsiębiorców,
 • przeprowadzenie spotkań informacyjnych z interesariuszami w gminie lub mieście,
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy lub miasta w zakresie poprawy efektywności energetycznej, możliwości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy lub miasta w zakresie funkcjonowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym aktualizacji baz danych,
 • sporządzenie, jeśli to wymagane, prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jednym z wymagań dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest jego aktualność. Rada Miasta lub Rada Gminy po pozytywnym zaakceptowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) uchwala PGN. Przed podjęciem uchwały PGN poddawany jest procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyrażają swoją opinię na temat PGN, w tym opinię na temat działań w nim zaplanowanych. Obowiązujący PGN jest dokumentem „nieskończonym”, co oznacza, iż można wprowadzać  w nim zmiany, dodawać nowe, nieprzewidziane w momencie uchwalenia PGN inwestycje. Każdorazowo po wprowadzeniu nowych działań, PGN poddawany jest ocenie oddziaływania na środowisko oraz opiniowaniu przez WFOŚiGW.

PGN obejmuje swoimi działaniami najważniejsze sektory funkcjonujące w gminie (przemysł, transport, mieszkalnictwo), zatem każdy obywatel może stać się interesariuszem PGN.  Mieszkańcy mają dwie drogi do uzyskania dofinasowania na zaplanowane działania związane z tematyka PGN, tj. termomodernizację poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, bądź wymianę przestarzałego źródła ciepła. Jedną z nich jest zgłoszenie się do gminy, do powołanego kierownika projektu z prośbą o pomoc w pośredniczeniu pozyskania źródła dofinasowania, bądź chęcią wzięcia udziału w projektach, w których uczestniczy gmina. Drugą drogą jest bezpośrednie złożenie wniosku do odpowiedniego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęcie drugiej ścieżki może skutkować koniecznością aktualizacji PGN i przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko.

Na pytania odpowiedzieli pracownicy firmy Budplan sp. z o.o.

budplan_logo

ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74
www.budplan.net


Jeśli szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym czekamy na Twoje pytania, które można zadać wysyłając wiadomość na adres [email protected].