WSA: Łódzka uchwała krajobrazowa jest nieważna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że uchwała krajobrazowa dla miasta jest nieważna.

Ulica Piotrkowska w Łodzi | lic. CC-BY-1.0

Możliwość wprowadzenia kodeksów reklamowych na szczeblu samorządowym pojawiła się po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej, uchwalonej jesienią 2015 roku. Łódź była jednym z pierwszych miast, które zdecydowały się na opracowanie i przyjęcie takiej uchwały. Radni przyjęli uchwałę w listopadzie ubiegłego roku, a obowiązuje ona w Łodzi od początku tego roku.

Uchwała krajobrazowa wyznaczała trzy strefy w obrębie miasta, dla których obowiązują różne zasady dotyczące możliwości umieszczania reklam. I tak wyróżnione zostały:

  • Strefa 0 – Park Kulturowy ul. Piotrkowskiej;
  • Strefa 1 – obszary zabudowy zabytkowej;
  • Strefa 2 – osiedla mieszkaniowe i tereny zabudowy jednorodzinnej, obszary przemysłowe; tereny zielona

Sąd: twórcy uchwały wykroczyli poza uprawnienia

Uchwałę zaskarżyło kilka podmiotów. Wśród nich jest wojewoda łódzki, Zbigniew Rau. Według niego uchwała ingeruje we własność prywatną, ogranicza wolność gospodarczą przedsiębiorców oraz może prowadzić do naruszenia ich interesów prawnych.

Dnia 11 sierpnia WSA w Łodzi stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz zasądził od Rady Miejskiej w Łodzi kwotę 480 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (II SA/Łd 523/17). WSA stwierdził m.in. naruszenie zasad kompetencyjnych, w tym tworzenie regulacji wykraczających poza upoważnienie ustawowe, a także brak zapisów dotyczących procedury rozstrzygającej związanej z warunkami i terminem dostosowania istniejących tablic reklamowych.

Sąd zwrócił uwagę również na brak opisu poszczególnych stref, które jego zdaniem powinny być jasno i precyzyjnie opisane. W uchwale wyznaczone zostały jedynie w formie załącznika graficznego.

Wyrok nie jest prawomocny, a więc zapisy uchwały nadal obowiązkują. Łódź zapowiada odwołanie od wyroku WSA.

Bez uchwały – bez ochrony reklam

Wraz w wejściem w życiu tzw. ustawy krajobrazowej, gminy uzyskały kompetencję do wprowadzenia uchwały będącej aktem prawa miejscowego w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Jednocześnie usunięty został artykuł ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówiący o możliwości określania tych zasad w planach miejscowych. Rady gminy nie mają więc już kompetencji określania wymagań w podstawowych dokumentach planistycznych.

W dniu wejścia w życie uchwały krajobrazowej ważność tracą regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku takim jak w Łodzi rodzi to niebezpieczeństwo likwidacji wszelkich zapisów o możliwości sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury.