AKTUALNOŚCI

NSA: Ważna jest kolejność uchwalania dokumentów planistycznych

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem potwierdził, że nie można przyjąć planu przed uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i następnie dostosowywać do niego studium.

PIelgrzymka plan

Sprawa dotyczyła uchwalonego przez radę gminy Pielgrzymka planu miejscowego. W dniu 19 września 2008 r. Rada Gminy Pielgrzymka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn. Uchwałą z dnia 26 lutego 2010 r. rada gminy uchwaliła ten plan miejscowy.

Po przyjęciu uchwały okazało się, że studium wyklucza możliwość takiej inwestycji na tym terenie, a zgodnie z obowiązującymi przepisami plan miejscowy sprzeczny z postanowieniami studium jest nieważny. Władze gminy zdecydowały się przystąpić do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tak aby plan miejscowy był z nim zgodny.

Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez wojewodę i mieszkańców, a WSA stwierdziło jego nieważność. Po wniesieniu skargi kasacyjnej również NSA w swoim wyroku (z dnia 1.10.2015) stwierdził nieważność planu z uwagi na naruszenie procedury przez gminę i oddalił skagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest dozwolone aby równolegle z planem uchwalane było studium uwarunkowań i kierunków zabudowy lub aby studium było dostosowywane do już uchwalonego planu.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi:

Art. 20. 1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Źródła:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02E1EC6F92
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DA6D68DD5B