AKTUALNOŚCI

Leader też dla miast. ZMP apeluje do zarządów województw.

Związek Miast Polskich chce, aby podejście Leader zostało wdrożone dla obszarów miejskich. Wprowadzone przepisy miałaby być podobne do tych, obecnie stosowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

zmpZwiązek uważa, że zarządy województw powinny wpisać do swoich regionalnych programów operacyjnych  przepisy wdrażające mechanizm “Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”. Obecnie wykorzystywany jest w obrębie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W kompetencji władz wojewódzkich zostało użycie go w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Leader uważany jest przez Związek Miast Polskich za najskuteczniejszą opcję do wdrażania mechanizmów instytucjonalnego włączania organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, do współdecydowania o kierunkach rozwoju i lokowania środków finansowych na przedsięwzięcia rozwojowe.

Jakie jest stanowisko ZMP? Uważamy, że decyzja o wykorzystaniu mechanizmu RLKS będzie ważnym testem podejścia w każdym województwie do włączania obywateli i ich organizacji w realizację kierunków określonych w jego strategii rozwoju. ZMP przekonuje, że narzędzia te dobrze zostaną wykorzystane w przypadku projektów rewitalizacyjnych. Mają również nadzieję, że poprawi to dialog między wszystkimi grupami – lokalne społeczności-przedsiębiorcy-samorząd. ZMP liczy też, że uda się włączyć więcej organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów.

Czym jest Leader ?

02_leaderOgólnie rzecz ujmując Leader jest podejściem realizowanym w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Jest ono oddolne – realizowane przez tzn. Lokalne Grupy Działania (LGD) i partnerskie – partnerzy ekonomiczni, społeczni i publiczni. Efektem wspólnej pracy jest opracowywana przez społeczność wiejską Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). Leader zapewnia społecznościom narzędzia, dzięki którym mogą aktywnie wpływać na rozwój i kształtować otaczającą przestrzeń. Lokalne Grupy Działania same wybierają projekty jakie chcą realizować, idąc zgodnie z LSR.

Podejście ma budować kapitał społeczny i aktywizować lokalną społeczność. Prowadzić ma do rozwoju danego regionu, wzrostu jego atrakcyjności i konkurencyjności oraz wykorzystaniu w pełni swojego potencjału.

Leader działa od 1991 r. (w Polsce zadebiutował w 2004 r., po wejściu do Unii Europejskiej). Jest popularny we Wspólnocie i zbiera bardzo dobre recenzje – podejście wykorzystywane jest nawet poza UE. Dotychczas były 3 generacje jako inicjatywy – Leader I (1991-93), Leader II (1994-99) i Leader + (do 2006 r.). W ostatnim cyklu finansowania unijnego podejście zostało zintegrowane z ogólną polityką UE – był on wpisany w lokalne i regionalne programy operacyjne. Pieniądze na niego pochodziły już bezpośrednio z kasy unijnej – w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego.

Podejście charakteryzowane jest przez siedem cech:

leader1

Więcej informacji o podejściu Leader oraz opis cech, przykłady zastosowania można znaleźć w broszurze znajdującej się tutaj.

Podejście Leader różni się od innych, bardziej tradycyjnych środków polityki wiejskiej tym, że wskazuje ono „w jaki sposób” działać, a nie „co” należy zrobić.

Tutaj można znaleźć zastosowanie Leader’a i jego efekty na przykładzie województwa świętokrzyskiego.

Jak by miał się Leader do miast ? Generalnie samo podejście dobrze przyjęło się i widać pozytywne skutki na obszarach wiejskich. Nasze miasta mają problem ze znajdywaniem partnerów przy rewitalizacji (zwłaszcza przedsiębiorców z zewnątrz), więc byłaby to szansa na poprawę z tym zakresie. Wszelkie formy aktywizacji lokalnych społeczności, z pewnością odbiją się na zarządzeniu miastem, a trójstronna aktywność grup wpłynie na rozwój miast.