AKTUALNOŚCI

Kraków ze strefą czystego transportu

W środę, 19 grudnia, radni Krakowa zdecydowali o wprowadzeniu na obszarze Kazimierza strefy czystego transportu. Miasto idzie na pierwszy ogień we wprowadzeniu w życie zapisów, na które umożliwiła ustawa o elektromobilności.

Krakow

Strefa czystego transportu, o której zdecydowali radni Krakowa, to narzędzie służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, a także podnoszące ich komfort poruszania się. Dzięki wprowadzonej w lutym tego roku ustawie o elektromobliności, gminy mają możliwość ustanawiania takich stref, do których mogą wjeżdżać auta elektryczne, zasilane wodorem lub gazem ziemnym.

Po wprowadzeniu strefy czystego transportu na Kazimierz prawo wjazdu będą mieli mieszkańcy, przedsiębiorcy (ci do końca 2025 r.) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi wjazd będą miały jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Krakowska strefa obejmie fragmenty ulic Miodowej, Bożego Ciała, Beera Meiselsa, Józefa, Nową, plac Nowy, Estery, J. Warszauera, Kupa, Izaaka, Jakuba, Wąskiej, Bartosza, placu Bawolego, Szerokiej, Lewkowej, Na Przejściu oraz Ciemnej. Strefa czystego transportu będzie testowo obowiązywać przez pół roku. Jeśli projekt się sprawdzi, ma być wprowadzony na stałe.

Jednocześnie toczy się sprawa w sprawie strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu i „wjazdówek” do obszaru. Wojewoda małopolski nakazał bowiem likwidację do 21 grudnia strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu (na placu Nowym i okolicznych ulicach) oraz znaków upoważniających do wjazdu do takich stref kierowców, którym zarząd dróg wydał na to specjalne zezwolenie. We wtorek, 18 grudnia, odbyło się rozprawy dotyczące skarg prezydenta Krakowa na nakazy wojewody. WSA odroczył decyzję do 28 grudnia.

Strefy czystego transportu
Strefy czystego transportu są narzędziem, wprowadzonym w tym roku ustawą o elektromobilności. Przepisy zezwalają na wjazd do nich przez pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Stefy ustanawia w drodze uchwały, rada gminy, określając granice strefy oraz sposób organizacji ograniczenia wjazdu. Ustanowić można je na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu. Posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym może skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zapewni oznakowanie tego pojazdu na jego przedniej szybie. Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, w metropoliach do stref czystego transportu mogłoby wjechać co najwyżej 0,04% wszystkich zarejestrowanych tam samochodów.