AKTUALNOŚCI

Białystok przyjął projekt Studium

Od drugiej połowy czerwca w Białymstoku obowiązuje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Białegostoku według Studium z 2019 roku

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Białegostoku według Studium z 2019 roku

Jak tłumaczą autorzy projektu, Studium zakłada budowę i rozwój struktury stolicy województwa podlaskiego jako miasta kompaktowego, rozwijającego się w układzie pierścieniowo promienistym. Dwie-trzecie powierzchnia Białegostoku stanowić mają obszary urbanizacji, wskazane do zabudowy i zagospodarowania. Pozostała powierzchnia przeznaczona ma być na tereny lasów, zieleni, cmentarzy oraz rezerw terenowych pod te cele. W studium ograniczona została możliwość fragmentacji terenów biologicznie czynnych.

Uchwała podjęta została na sesji rady miasta, która odbyła się 18 czerwca. Projekt wyłożony został do wglądu wiosną 2014 roku. Z dokumentem zapoznać można się na stronie białostockiego magistratu.

Przypominamy, że w ostatnich tygodniach nowy projekt Studium przyjęli również radni w Lublinie. Na zmianę przyjętego rok wcześniej Studium zdecydowali się też radni w Gdańsku.