Zakończyły się konsultacje projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2023

We wrześniu zakończyły się konsultacje publiczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), podczas których wpłynęło około 600 uwag.

Krajowa Polityka Miejska

Konsultacje miały charakter publiczny i otwarty. Swoje zdanie przekazali przedstawiciele samorządów, aktywiści miejscy, szkoły wyższe, eksperci i naukowy, organizacje, izby gospodarcze i osoby prywatne. W przedstawionych uwagach znalazły się propozycje doprecyzowania treści oraz nadania dokumentowi czytelności i zwięzłości. Po przeprowadzeniu konsultacji MIR zmodyfikował zapisy projektu. Z jego treścią po wprowadzeniu zmian zapoznać można się w tym miejscu (format PDF). Poprawiony projekt skierowano 24 września 2015 roku do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Krajowa Polityka Miejska służyć ma celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. Określać ma planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. Celem strategicznym dokumentu ma być wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawy jakości życia mieszkańców.