Bezpieczeństwo i obronność państwa – projekty zmian ustaw

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt zmian niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. Konsultacje społeczne trwają do 2 października.

Poligon toruński | fot. Mateuszgdynia | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 4.0

Podstawowym założeniem jest usprawnienie inwestycji na terenach wojskowych, służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. W tym celu ustawa powołuje formę „obszarów zastrzeżonych”, które to będą terenami wyłączonym z władztwa planistycznego gminy i województwa, a jedynym podmiotem decydującym o sposobie zagospodarowania będzie zarządca obszaru.

Obszarem zastrzeżonym mają być objęte tereny Skarbu Państwa, niezbędne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, dla których należy nadać klauzę tajności. Obszary określane będą w drodze rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych. Wokół obszarów zastrzeżonych powoływane mogą być strefy ochronne, w których ustanowić można ograniczenia w sposobie zagospodarowania i użytkowania. Ustalenia stref ochronnych obligatoryjnie wprowadzane są do studiów i planów miejscowych.

Rozporządzenie poddawane będzie konsultacjom społecznym. Gminy, na terenie których wyznaczone mają być obszary zastrzeżone będą miały 21 dni na wyrażenie swojej opinii. Ustawodawca jednak zastrzega, że wymogi bezpieczeństwa państwa mogą wymagać pominięcia tej części procedury. Po wejściu w życie rozporządzenia, moc prawną na danym terenie utracą studia, plany miejscowe i uchwały krajobrazowe.

Po wejściu w życie rozporządzenia gminy zyskają kompetencje do ustalenia przeznaczenia terenu i sposobu zagospodarowania dla terenów zamkniętych, które nie zostały przekształcone w obszary zastrzeżone.

Na obszarach zastrzeżonych zlokalizowanych na terenach wiejskich gmin wyeliminowano konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o ICP dla terenów zurbanizowanych wydawane będą przez wojewodę. Projekt ustawy znosi również konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, za wyłączaniem budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z projektem ustawy zmiany zaczną obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany łącznie dotyczyć będą 6 ustaw.

Konsultacje społeczne projektu ustawy trwają do 2 października. Uwagi zgłaszać można na adres [email protected]

PROJEKT USTAWY | PROCES LEGISLACYJNY

W najbliższym czasie poznamy również projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.