Starachowice: Reklamy musza być zgodne z uchwałą krajobrazową

Miasto Starachowice od pierwszych dni stycznia 2021 roku może egzekwować zapisy uchwały reklamowej także dla reklam istniejących przed jej przyjęciem.

W grudniu 2019 roku Rada Miejska w Starachowicach przyjęła uchwałę Nr XV/13/2019 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała weszła w życie w pierwszych dniach stycznia 2020 roku. Wszystkie nowe reklamy musiały już spełniać jej warunki. Teraz, po upływie 12 miesięcy, minął okres dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały.

Reklamy zniknąć powinny m.in. z ogrodzeń, mostów i wiaduktów, a w części miasta możliwe jest wyłącznie reklamowanie działalności w formie szyldów. Zgodnie z uchwałą miasto podzielone zostało na dwie strefy, oznaczone literami. Strefa A obejmuje Rynek wraz z przyległymi ulicami, Szlakowisko i Park Miejski, tereny Wielkiego Pieca, teren wokół zbiorników wodnych „Lubianka” i „Pasternik” oraz obszar położony między al. Armii Krajowej i ul. Staszica. Na terenie strefy A zabrania się stosowania tablic i urządzeń reklamowych za wyjątkiem stojaków typu „menu” bądź typu „potykacze” w czasie otwarcia lokalu. Zniknąć musiały reklamy w formie banerów na budynkach i umieszczania reklam na ogrodzeniach. Działalności prowadzone na terenie danych nieruchomości reklamować mogą się w formie szyldów na budynku, umieszczanych równolegle lub prostopadle do ściany frontowej. W Strefie B, czyli pozostałej części miasta zakazane jest być umieszczanie reklam na mostach i wiaduktach, na ogrodzeniach, na drzewach, terenach cmentarzy czy budowlach infrastruktury technicznej (jak np. słupy).

Starachowice Uchwała reklamowa Dz. Urz

Mając na względzie poprawę estetyki miasta prosiliśmy właścicieli nieruchomości, na których zainstalowane były tablice i urządzenia reklamowe o dostosowanie ich do zapisów uchwały, bądź ich usunięcie. Zależy nam, aby reklamy, które są mocno zniszczone i przestały spełniać swoją funkcję zniknęły z terenu miasta, a te które będą się pojawiać zostały umieszczone w miejscach do tego przeznaczonych, były estetyczne, wykonane z materiałów trwałych i zgodnie z wymogami określonymi w projekcie uchwały. Dotychczas kwestia ta nie była uregulowana w naszym mieście. Przestrzeń publiczna jest szpecona przez reklamy nieestetyczne, niedostosowane gabarytami do otoczenia, stylu i kolorystyki budynków. Są one nacechowane przypadkowością, brakiem estetyki i niejasnością. Wszystko to skutkuje chaosem i niską jakością przestrzeni miejskiej. Uchwała ta jest realnym narzędziem do kształtowania estetyki przestrzeni publicznej oraz wpłynie na wizerunek miasta. Przyjęte przez Radę Miejską przepisy określają dodatkowo gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

skomentował uchwałę Prezydent Miasta Marek Materek

Z uchwałą można również zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.bip.um.starachowice.pl, zakładka Architektura i Planowanie Przestrzenne-> Zagospodarowanie przestrzenne -> Uchwała reklamowa.