Rozporządzenie w sprawie wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy po konsultacjach

Trwają prace nad rozporządzeniem uzupełniającym ustalenia planu ogólnego. To na tych obszarach będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt rozporządzenia to efekt wejścia w życie we wrześniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Plan ogólny, zapowiadany od kilku lat, zastępuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jako akt prawa miejscowego, będzie miał większe znaczenie od dotychczasowych dokumentów „Studium”.

Wśród wyłożeń, wydłużonych w związku z koronawirusem, znajduje się projekt planu miejscowego dla rejonu "Kleparz" w Krakowie
Projekt planu miejscowego dla rejonu “Kleparz” w Krakowie | grafika ilustracyjna

W planie ogólnym określane będą obszary uzupełnienia zabudowy. To dla tych obszarów, a także kilku wyjątków określonych w ustawie, ograniczono możliwość wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy (art. 61 ust. 1 pkt 1a). Ma to zapobiec rozlewaniu się zabudowy. Gminy będą mogły decydować w planach ogólnych które tereny będą chronione przed zabudową, bez konieczności przygotowywania dedykowanych planów miejscowych.

Warto dodać, że warunkiem łącznym będzie sytuacja, gdzie co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy.

Sposób wyznaczania takich obszarów określa szczegółowo rozporządzenie, którego etap konsultacji i opiniowania właśnie się zakończył. W projekcie wskazano jakie budynki będą wykorzystywane przy wyznaczaniu granic obszarów uzupełnienia zabudowy na bazie Klasyfikacji Środków Trwałych. Jest ona podstawą do określania funkcji budynków na mapach ewidencyjnych, które będą bazą do wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy.

W projekcie rozporządzenia opisano też szczegółowo sposób wyznaczania obszaru na bazie odlelgłości. Jednocześnie umożliwone ma być poszerzenie lub ograniczenie wyznaczonych obszarów, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy. W przypadku poszerzenia wskazano dopuszczalny limit powierzchni, który będzie wyliczany na podstawie wzoru matematycznego.

Dla wyznaczania obszaru na terenach użytków rolnych klas I-III poza obszarami miast, w celu zapewnienia ochrony tych gruntów przed zmianą przeznaczenia, rozporządzenie określa dodatkowe warunki.

O przebiegu prac informuje Rządowe Centrum Legislacji.