Prezydent dostał do podpisu ustawę deregulującą zawody architekta i urbanisty

14 maja prezydent otrzymał do podpisu rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym zawodu architekta i urbanisty

Rządowy projekt ustawy wpłynął do sejmu 17 lipca 2013 roku jako druga z trans procesu deregulacji zawodów. Ponad miesiąc temu informowaliśmy o tym, że projekt został przyjęty przez Sejm po trzecim czytaniu. 252 posłów głosowało za. Przeciw było 142 posłów. Projekt uzyskał również poparcie Senatu.

W skutek decyzji Sejmu, Senatu oraz podpisu prezydenta, nastąpi deregulacja lub całkowita dereglamentacja 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych, pozostających w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Sejm Deregulacja

Co projekt oznacza dla urbanistów:

Projekt ustawy zakłada wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi wobec sporządzającego projekt planu zagospodarowania przestrzennego. Zlikwidowany ma zostać wymóg praktyki zawodowej i egzaminu. Skutkiem likwidacji izby zawodowej urbanistów, zniesiony zostanie obowiązek przynależności do samorządu. Odpowiedzialność za określenie wymogów wobec projektantów przydzielone zostanie przydzielona zamawiającemu.

Co przyjęcie ustawy oznacza dla architektów:

Dla projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane będzie wykształcenie w postaci studiów zawodowych (I stopnia), na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studia magisterskie, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. Wymagana ma być także roczne praktyka przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane będzie wykształcenie w postaci studiów magisterskich, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Wymagana ma być także roczne praktyka przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie.

Projekt zezwala na możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na odstawie projektowanego upoważnienia ustawowego.

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.

Treść ustawy dostępna jest tutaj