Sejm przyjął projekt ustawy deregulujący zawód urbanisty i architekta. Co to oznacza?

252 głosami za przy 142 głosów przeciw Sejm przyjął po trzecim czytaniu rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Jeżeli dokument uzyska poparcie Senatu oraz podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego, nastąpi deregulacja lub całkowita dereglamentacja 9 zawodów rynku finansowego oraz 82 zawodów technicznych, pozostających w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Rządowy projekt ustawy wpłynął do sejmu 17 lipca 2013 roku jako druga z trans procesu deregulacji zawodów. Dotyczyć ma takich profesji, jak m.in. architekci, urbaniści, inżynierowie budowlani, doradcy podatkowi, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, aktuariusze, biegli rewidenci, rzeczoznawcy samochodowi, nurkowie, zawody związane z żeglugą morską i śródlądową.I czytanie odbyło się podczas 46 posiedzenia sejmu, 23 lipca 2013, zaś II czytanie na 63 posiedzeniu, 12 marca 2014 roku. Sejm przyjął rządowy projekt w trzecim czytaniu.

Co przyjęcie projektu oznacza dla urbanistów?

Aktualne wymogi do wykonywania zawodu stanowią:

  • wykształcenie wyższe o kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną

albo

  • wykształcenie wyższe zawierające w programie zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w wymiarze co najmniej 90 godzin;studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną

albo

  • wykształcenie wyższe; studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką przestrzenną oraz zdany egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanistyki

Projekt ustawy zakłada wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi wobec sporządzającego projekt planu zagospodarowania przestrzennego. Zlikwidowany ma zostać wymóg praktyki zawodowej i egzaminu. Skutkiem likwidacji izby zawodowej urbanistów, zniesiony zostanie obowiązek przynależności do samorządu. Odpowiedzialność za określenie wymogów wobec projektantów przydzielone zostanie przydzielona zamawiającemu.

Sejm Deregulacja

 

Co przyjęcie projektu oznacza dla architektów?

Dla projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane będzie wykształcenie w postaci studiów zawodowych (I stopnia), na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studia magisterskie, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. Wymagana ma być także roczne praktyka przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane będzie wykształcenie w postaci studiów magisterskich, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Wymagana ma być także roczne praktyka przy sporządzaniu projektów oraz 1,5 roku praktyki na budowie.

Projekt zezwala na możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwentów studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy uczelni z właściwym samorządem zawodowym w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na odstawie projektowanego upoważnienia ustawowego.

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.