Nabór konkursowy dla miast do programu URBACT III

Trwa nabór wniosków na tworzenie Sieci Planowania Działań w Programie URBACT III. Jest on europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski.

Stare Miasto Poznań

Stare Miasto w Poznaniu

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych oraz pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia  dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Program URBACT III zamierza utworzyć 23 nowe Sieci Planowania Działań. Sieci Planowania Działań mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich. Sieci te skupiają do 10 partnerów z różnych krajów europejskich, chcących dzielić się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem. Partnerzy stworzą Zintegrowany Plan Działania i będą mieli okazję przetestować rozwiązania w małej skali w swoich miastach. Ta praca odbywa się poprzez skupienie lokalnych interesariuszy i pracę zarówno w partnerstwie lokalnym i ponadnarodowym.

Najważniejsze informacje nt. naboru:

  • Sieci mogą skupiać od 7 do 10 partnerów.
  • W projektach tworzenia sieci uczestniczyć mogą tzw. partnerzy miejscy tj. miasta (różnej wielkości), ich jednostki wewnątrzmiejskie tj. dzielnice (w przypadku gdy są one reprezentowane przez instytucje polityczno-administracyjne i mają kompetencje w zakresie tworzenia i wdrażania polityk), władze metropolitalne, a także inni partnerzy (w skład tzw. Lokalnej Grupie URBACT, realizującej działania projektowe) tzw. partnerzy niemiejscy np. uniwersytety i ośrodki badawcze, władze regionalne itp., podmioty publiczne lub prywatne, NGO, itp. (w  odniesieniu do kompetencji tych instytucji w tematyce miejskiej).
  • W ramach trwającego naboru wniosków planowane jest stworzenie do 23 Sieci Planowania Działań (w każdej maksimum 10 partnerów). Partnerzy wspartej przez Program sieci stworzą we współpracy z grupą lokalnych interesariuszy Zintegrowany Plan Działania i będą mieli możliwość przetestowania rozwiązań wypracowanych w transnarodowym partnerstwie  w swoich miastach.
  • Poszczególne Sieci Planowania Działań będą funkcjonować i wdrażać swoje działania w okresie 30 miesięcy, w podziale na dwie fazy: faza 1 dedykowana opracowaniu szczegółowych działań danej sieci i identyfikacji interesariuszy do tzw. Lokalnej Grupy URBACT ;  faza 2 poświęcona wdrażaniu tychże działań.
  • URBACT nie wspiera inwestycji infrastrukturalnych. jest jednak unikatowy w swojej roli jako inicjatora zmian w mieście, z przykładami czego można się zapoznać w publikacji zakończonych w zeszłym roku projektów, pt. “Miasta w akcji, Historie zmian”.
  • Maksymalny budżet projektu to 750.000 EUR (na dwie fazy realizacji projektu)
  • Program obejmuje 10 następujących celów tematycznychWzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych; Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną; Propagowanie przystosowywania się do zmian klimatu, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem; Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów; Promowanie zrównoważonego transportu oraz poprawa najważniejszych infrastruktur sieciowych; Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej; Promowanie włączenia społecznego oraz zwalczanie ubóstwa; Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Aplikanci powinni złożyć propozycję w ramach jednego wybranego celu, który wyznaczy główny kierunek tworzenia sieci umożliwiając jednak partnerom poszukiwanie połączeń także z innymi celami tematycznymi.

Do aplikowania w aktualnym naborze szczególnie zaprasza się miasta, które nie uczestniczyły dotychczas w projektach Programu URBACT. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: https://urbact.eu/ostatni-nabór-do-sieci-planowania-działań-w-urbact-iii-już-otwarty-0  Nabór potrwa do 17-go kwietnia. Program ze strony polskiej nadzoruje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a koordynuje Krajowy Punkt URBACT – funkcjonujący w ramach Związku Miast Polskich we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.