Gliwice zaczynają prace nad nowym Studium

We wrześniu gliwiccy radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poprzedni dokument przyjęto blisko 12 lat temu.

Obowiązujące obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice zostało uchwalone w grudniu 2009 roku. Jak zauważa miasto, przez ponad 10 lat zmieniły się zarówno uwarunkowania prawne, jak i gospodarcze oraz społeczne. Studium wymaga dostosowania do aktualnych realiów i oczekiwań mieszkańców oraz inwestorów.

Opracowywanie nowego dokumentu będzie procesem wieloetapowym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, niemniej ujętym w ramy trybu określonego precyzyjnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed nami wiele miesięcy intensywnych prac nad stworzeniem wspólnie dokumentu, który na następne lata zdefiniuje kierunki rozwoju przestrzennego Gliwic

– podkreśla Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego w Gliwicach, cytowana na stronie miasta.

Studium ma być powiązane z tworzoną równolegle nową strategią miasta „Gliwice 2040”

Wszyscy zainteresowani mogą wypowiedzieć się na temat przyszłości miasta, składając wnioski do studium:

  • w formie papierowej – drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,
  • w formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice lub w budynku przy ul. Jasnej 31 A, 44 – 122 Gliwice – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy Urzędu,
  • w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • w formie elektronicznej – wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2021 roku.