Kalisz ponownie prezentuje uchwałę krajobrazową

Trwają ponowne konsultacje projektu kaliskiej uchwały krajobrazowej. Kalisz zaprezentował dokument.

Projekt był dwukrotnie poddany opiniowaniu przez Mieszkańców Miasta i osoby zainteresowane tą tematyką. We wrześniu Kalisz ponownie poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Uchwała krajobrazowa obejmuje obszar całego miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. Projekt dzieli miasto na strefy:

  • A – miasto lokacyjne, strefa o przeważających cechach zabytkowych wraz z założeniem urbanistycznym Alei Wolności wpisanym do rejestru zabytków (Nr rej. 431/A) i Parkiem Miejskim wpisanym do rejestru zabytków (Nr rej. 34/A);
  • B – strefa terenów o przeważających cechach zabytkowych wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej oraz obszarem rewitalizacji (wyznaczonym uchwałą Rady Miasta Kalisza Nr XXV/313/2013 z dnia 21czerwca 2016 r.);
  • C (C1, C2, C3) – strefa zurbanizowana o cechach historyczno – współczesnych wraz z założeniem urbanistycznym miasta Kalisza częściowo wpisanym do rejestru zabytków (Nr rej. 33/A) zmienionego decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2013 r. Do strefy zalicza się obszar rezerwatu archeologicznego grodziska na Zawodziu, wpisany do rejestru zabytków (Nr rej. 701/A) wraz ze strefą jego aktywnej otuliny, strefa ochrony krajobrazowej, strefa ochrony ekspozycji oraz obszar zdegradowany (wyznaczony uchwałą Rady Miasta Kalisza Nr XXV/313/2013 z dnia 21 czerwca 2016 r.). Strefa C składa się z trzech części: C1, C2 i C3;
  • D – strefa obejmująca pozostałą część miasta wraz z obszarem rezerwatu przyrody „Torfowisko Lis” oraz częścią obszaru Natura 2000 „Dolina Swędrni” (PLH300034) do granic administracyjnych miasta;
  • TZ – tereny zamknięte.

Tablice z dala od skrzyżowań. Zakaz reklam na budynkach w centrum

Przygotowana przez miasto broszura informuje i ilustruje treści najnowszego projektu. Kalisz planuje zakazać sytuowania tablic reklamowych (innych niż szyldy) w parkach miejskich, na drzewach, słupach oświetleniowych, balustradach, na konstrukcjach wolnostojących w rejonach skrzyżowania, na ścianach posiadających okna oraz na ogrodzeniach, a dodatkowo na całych budynkach w obszarze A. Tablica zlokalizowana będzie musiała być 3 m od elementów Systemu Informacji Miejskiej.

Uchwała określa również zasady lokalizowania szyldów na budynkach, określając szczegółowe zasady (jak w broszurze lub na rysunku poniżej). Reguły dotyczyć mają także szyldów na małej architekturze lokali gastronomicznych, potykaczach, sztalugach, urządzeniach. Szyldy zlokalizowane będą mogły być wyłącznie poza znaczącymi detalami architektonicznymi, balustradami balkonów, schodów i portfenetrów, płytami balkonowymi, barierkami wolnostojącymi, trejażami, ogrodzeniami, podporami, otworami okiennymi oraz drzwiowymi sytuowanymi powyżej parteru budynku. Warunkiem oświetlenia lub podświetlenia szyldów jest zastosowanie światła o stałym natężeniu.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź na adres [email protected], w terminie do dnia 24 listopada 2021 roku.  Po przyjęciu uchwała krajobrazowa będzie aktem prawa miejscowego.

Kalisz krajobrazowa uchw_krajob_broszura_20211011 (1)

Linki: