Kraków: dodatkowe konsultacje nowego Studium

Rozpoczynają się konsultacje projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Dodatkowe konsultacje odbywają się poza ustawową procedurą.

Krakowskie Studium uchwalono w roku 2014. Od 2018 roku przygotowywany jest nowy dokument | fot. bip.krakow.pl

Organizowane pod hasłem #ZaprojektujMY Kraków konsultacje społeczne dotyczą projektu uwarunkowań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy województwa małopolskiego. Głównym celem spotkań konsultacyjnych jest zapoznanie się z wizją mieszkańców na przyszłość miasta. Zebranie mają zostać propozycje, opinie i oczekiwania mieszkańców na temat dalszego rozwoju w oparciu o przedstawione uwarunkowania w pięciu obszarach tematycznych:

Konsultacje są elementem pozaproceduralnego dialogu z mieszkańcami miasta. Spotkania zaplanowano na ok. 3 godziny 30 minut. Zebrane opinie mają posłuzyć jako inspiracja do dalszych prac nad Studium.

Studium Krakowa przygotowywane jest od 2018 roku. Około 3,5 roku po wejściu w życie poprzedniego dokumentu radni przegłosowali przystąpienie do sporządzenia kolejnego studium. Wśród powodów wymienia się dużą liczbę wniosków o jego zmianę (przez wspomniane 3,5 roku wpłynęło ich ponad tysiąc), przyłączenie prawie 5 hektarów terenów do granic miasta od gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zmiany w zakresie korytarzy przewietrzania, dopasowanie do nowych przepisów, zmiany w rejestrze zabytków czy rozluźnienie restrykcji dotyczącej nowej zabudowy na obrzeżach miasta. Trzy lata temu mieszkańcy mieli możliwość złożenia indywidualnych wniosków do Studium. W efekcie wpłynęło aż ok. 14,5 tysiąca propozycji do nowego dokumentu. Kolejnym etapem w procedurze ma być wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu.