AKTUALNOŚCI

Dotacje na konsultacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Jest to drugi konkurs ogłoszony w PO WER na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach pierwszego konkursu, ogłoszonego w 2015 r., do dofinansowania wybrano 7 projektów, w których 181 gmin przeprowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego do końca 2018 r.

Konkurs ma charakter otwarty. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) będzie prowadziło nabór wniosków od 30 maja 2018 r. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych. Każda runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania pozostałej do rozdysponowania alokacji. W sytuacji, gdy alokacja przewidziana na konkurs nie pozwoli objąć dofinansowaniem wszystkich kwalifikujących się projektów, o wyborze projektu do dofinansowania będzie decydowała liczba zdobytych punktów w ramach poszczególnych rund konkursu.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/