Warszawa: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego

logo miniatura

Logo konkursu – źródło: um.warszawa.pl

Warszawski magistrat ogłosił konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rewitalizowanego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie likwidowanych dawnych Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem Konkursu.

Zwycięska praca, wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi, stanie się bazą merytoryczną do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Konkursem oraz ewentualnie wskazywać będzie na potrzeby zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Podstawowymi założeniami Konkursu są:

 1. stworzenie nowej jakości ładu przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem konkursowym w oparciu o politykę przestrzenną miasta Warszawy; dopuszcza się dyskusję z zapisami Studium, mającą na celu wytworzenie lokalnego centrum umożliwiającego powiązanie terenów Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego, o cechach zabudowy śródmiejskiej z dominującymi funkcjami usługowo – mieszkalnymi z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniających;
 2. wykorzystanie obszaru części TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH TARGÓWKA FABRYCZNEGO dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w oparciu o „Założenia do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2022”;
 3. ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru w oparciu o gminną ewidencję;
 4. urządzenie struktur zieleni miejskiej z wykorzystaniem istniejących, wartościowych okazów z możliwością wprowadzenia terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej (skwer);
 5. ukształtowanie struktury komunikacyjnej obszaru ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego, rowerowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, w oparciu o poniższe wytyczne komunikacyjne;
 6. Uczestnicy winni opracować koncepcje zagospodarowania przestrzennego obszaru części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego.

Granice opracowania / źródło: um.warszawa.pl

Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 907 z późn. Zm.), zwanej dalej Ustawą oraz Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, studialnym w którym Uczestnicy konkursu  składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

Harmonogram

 • Ogłoszenie konkursu: 05.12.2014
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do: 19.12.2014, do godz.16.00
 • Składanie prac konkursowych: od 24 lutego do 2 marca 2015 r. do godz. 16.00

Nagrody

 • I nagroda pieniężna w wysokości                100 000 zł.
 • II      nagroda pieniężna w wysokości               60 000 zł.
 • III   nagroda pieniężna w wysokości               30 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej kwocie 60 000 zł.

 

Kontakt

Adres do korespondencji:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
adres mailowy: [email protected]

Źródło: http://www.architektura.um.warszawa.pl/konkurstargowek