CODGiK do likwidacji. Zadania przejmie GUGiK

Od nowego roku obowiązki Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) przejmie Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zarządzeniem Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej 1 września 2017 roku rozpoczęto proces likwidacji CODGiK-u.

CODGiK na zlecenie GUGiK utrzymuje w swojej infrastrukturze m.in. Geoportal (geoportal.gov.pl) i handluje danymi zgromadzonymi w Centralnym Zasobie. Jednostka będzie prowadzić dotychczasową działalność do końca tego roku. Później zadania wykonywane przez tę instytucję będą realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Likwidatorem CODGiK-u został Jarosław Zembrzuski – obecny dyrektor Ośrodka.

Likwidacja przyczyni się do optymalizacji kosztów i będzie korzystnie oddziaływać na strukturę finansów publicznych oraz realizację zadań GGK

– Grażyna Kierznowska (w uzasadnieniu do rozporządzenia)

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został utworzony w 1990 r. Od 1997 r. był gospodarstwem pomocniczym GUGiK-u. Z kolei od 14 grudnia 2010 r. funkcjonuje jako instytucja gospodarki budżetowej. Przedmiot działalności podstawowej CODGiK stanowiły działania z zakresu:

  • baz danych i systemów zarządzania centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • systemów informacji o terenie o zasięgu ogólnopaństwowym,
  • Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
  • utrzymania serwerów katalogowych i serwerów metadanych,
  • tworzenia i obsługi usług sieciowych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • wdrażania i utrzymywania rozwiązań technicznych zapewniających określoną przepisami wydajność i dostępność serwisów geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;
  • dostępności i ciągłości działania systemów teleinformatycznych
  • bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
  • szkoleń użytkowników i podmiotów współtworzących infrastrukturę informacji przestrzennej.

Treść zarządzenia z 1 września 2017 r.