Zmiana ustawy o KZN zmieni specustawę mieszkaniową?

Poznaliśmy sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Wśród nich jest tzw. specustawa mieszkaniowa i zmiany w standardach urbanistycznych.

O planowanych zmianach pisaliśmy też w kwietniu.

Aktualizacja: Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o KZN. Trafiła ona teraz do Senatu.

Projekt zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wiąże się ze słabymi dotychczas wynikami realizacji rządowego programu mieszkaniowego. Większość z 64 nieruchomości przekazanych do KZN na podstawie ustawy z 2016 roku okazała się jednak nieprzydatna dla realizacji inwestycji mieszkaniowych o umiarkowanych cenach i czynszach. W marcu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaproponowało zmiany w przepisach.

Zasób tworzyć będą nieruchomości przekazane w trybie ustawy, jak i te nabyte przez Krajowy Zasób Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Krajowy Zasób Nieruchomości pozyskiwać będzie mógł działki jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. Na potrzeby budownictwa mieszkaniowego przeznaczane będą mogły być również grunty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW). Łącznie jest to blisko 150 spółek Skarbu Państwa i kolejnych około 800 spółek zależnych. Będą one zobowiązane do cyklicznego przekazywania do KZN wykazów nieruchomości.

Starostowie przekazywać mają wykazy nieruchomości wojewodom do końca stycznia, zgodnie ze stanem na 31 grudnia poprzedniego roku. W terminie do dnia 30 kwietnia, Prezes KZN przedstawiać ma spółce Skarbu Państwa informacje o nieruchomościach, w stosunku do których planuje wystąpić z wnioskiem o przekazanie do Zasobu w danym roku kalendarzowym.

W zamian za przekazane do Zasobu nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej danej nieruchomości. W przypadku zbycia przez KZN nieruchomości przekazanej do Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencję Mienia Wojskowego, KZN wypłaca tym podmiotom rekompensatę w wysokości odpowiadającej 90% dochodu uzyskanego przez KZN ze zbycia tej nieruchomości.

Przepisy ustawy nie mają być stosowane do nieruchomości zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Wzór wykazu nieruchomości przekazywanego do Zasobu przez właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania mają zostać przedstawione w drodze rozporządzenia.

Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu będzie mogła być z niego wyłączona, jeżeli okaże się zbędna dla realizacji programu mieszkaniowego, albo gdy do tej nieruchomości zostaną zgłoszone roszczenia.

KZN z funkcją edukacyjną i badawczą

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł prowadzić działania analityczne w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji i w tym zakresie współpracować z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi.

Dodatkowo będzie mógł prowadzić działania popularyzujące innowacyjne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.

Specustawa

Specustawa mieszkaniowa: bez standardów dostępu do szkół

Ze specustawy mieszkaniowej usunięte mają zostać standardy dotyczące dostępu do placówek edukacyjnych. Zmiany mają usunąć wymóg oceny lokalizacji odległości od szkół podstawowych oraz przedszkoli. Jednocześnie zlikwidowane zostaną wszelkie powiązany aspekty. Dotyczy to konieczności uzyskania zaświadczenia od wójta, burmistrza lub prezydenta o spełnieniu warunków odległości, jak i wymogu opłacania kosztów transportu dzieci do placówek edukacyjnych. Zapisy wygasnąć mają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 18. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496, z 2019 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:
1)     w art. 17:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b) uchyla się ust. 3;
2)     uchyla się art. 18;
3)     w art. 19 w ust. 2 uchyla się pkt 2.

Źródło: link