AKTUALNOŚCI

Relacja – warsztaty „reSTREET 2015 – young designers for city commons”

reSTREET 2015 – young designers for city commons to międzyuczelniane warsztaty architektoniczno-urbanistyczne zorganizowane przez koło naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich LEM-ur, działające na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Warsztaty odbyły się w dniach 29-31 maja 2015r., a tematem tegorocznej edycji były Długie Ogrody w Gdańsku.

Warsztaty reSTREET 2015 były wydarzeniem mającym na celu zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia działań rewitalizacyjnych w dzielnicy Długie Ogrody oraz zaproponowanie pierwszych idei mających na celu podniesienie jakości życia i rangi tej dzielnicy. Dzięki dobremu przygotowaniu, wymianie doświadczeń studentów z różnych ośrodków akademickich i młodzieńczej energii uczestnikom warsztatów udało się wypracować szereg oryginalnych koncepcji, które wskazują na ogromny i niewykorzystany potencjał tkwiący w zdegradowanej obecnie przestrzeni Długich Ogrodów. Uczestnicy warsztatów opracowywali konkretne rozwiązania dotyczące zagospodarowania zdegradowanej przestrzeni ulicy Długie Ogrody oraz jej najbliższego otoczenia w kontekście lokalizacji i tożsamości lokalnej, z uwzględnieniem walorów historycznych.

Warsztaty dzieliły się na trzy bloki:

  1. PREZENTACJE EKSPERCKIE wprowadzające w temat życia w mieście, sposobu kształtowania przestrzeni publicznych z wykorzystaniem kontekstu lokalnego oraz historii dzielnicy Długie Ogrody. Prelegentami tej części warsztatów byli: dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski, dr inż. arch. Piotr Czyż, dr inż. arch. Jacek Dominiczak, prof. ASP oraz dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG. W trakcie bloku prezentacji wystąpili także lokalni działacze, pan Zdzisław Gregorkiewicz z Dzielnicowego Domu Kultury GEDANUS oraz pani Marta Mężyk z Rady Dzielnicy Śródmieście. Absolwentki Politechniki Gdańskiej, Marta Rusin i Hanna Obracht-Prondzyńska, przedstawiły pierwszą edycję warsztatów Urban reSTREET 2012. Po prezentacjach odbyła się debata oraz spacer studialny po Długich Ogrodach prowadzony przez prof. Szczepańskiego.

 

BLOK 1_debata_fot Igor Szóstakowski

fot. Igor Szóstakowski

PRELEGENCI (w kolejności wystąpień):

Tomasz Rozwadowski jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej oraz nauczycielem Baltic University Programme w Uppsali. Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego OWP i członek zarządu Arc-Peace International. Współautor i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych dotyczących równoważenia rozwoju obszarów miejskich i partycypacji społecznej. Naukowo zajmuje się zagadnieniami modelowania dynamiki struktur emergentnych i zjawiskiem samoorganizacji w urbanistyce.

Piotr Czyż, architekt-filozof, naukowo zajmujący się społeczną rolą architektury oraz kulturowym zapleczem modernizmu i postmodernizmu. Konsultant i inicjator wielu warsztatów i akcji społecznych w Trójmieście, na co dzień nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz prezes stowarzyszenia Inicjatywa Miasto.

Jacek Dominiczak, autor dialogicznej koncepcji przestrzeni, jej metody projektowania i profesjonalnych aplikacji w formie Kodu Tożsamości Lokalnej. Od wielu lat wykłada teorię i uczy projektowania dialogicznego na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, a gościnnie prowadzi wykłady i warsztaty na całym świecie (ostatnio w Australii). Na szczęście można spotkać go także nieco bliżej, w autorskiej Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich na ASP w Gdańsku.

Jakub Szczepański, profesor Politechniki Gdańskiej w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Równolegle z pracą na Politechnice przez kilkanaście lat był związany z Nadbałtyckim Centrum Kultury, wydaje książki, współorganizuje wystawy, konferencje, wędrówki i inne przedsięwzięcia, mające na celu pomóc mieszkańcom Gdańska poznać miejsce, w którym żyją.

  1. PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH, trwający 2 dni podczas której uczestnicy warsztatów – studenci i doktoranci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego – przygotowywali analizy i projekty koncepcyjne dzielnicy z uwzględnieniem koniecznych do podjęcia działań rewitalizacji. Wszystkie zespoły przyjęły indywidualny tryb pracy analizując pod specyficznym kątem problemy dzielnicy oraz jej mocne strony i potencjały. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz zespoły projektowe opracowały koncepcje poprawy jakości życia i funkcjonowania dzielnicy, mając na względzie zarówno potrzeby mieszkańców, jak i turystów. Koncepcje zakładały zmiany i udogodnienia w różnych dziedzinach, od systemu transportowego i parkowania po rekonstrukcję historycznych obiektów i rewaloryzację terenów rekreacyjnych.
fot. Agnieszka Zasada

fot. Agnieszka Zasada

ZESPOŁY PROJEKTOWE:

Zespół 1 PROJECT: GET A LIFE

Kamila Bogusz (PG), Aleksandra Łapa (PŁ), Hanna Obracht-Prondzyńska (PG), Agnieszka Stobierska (PG)

Głównymi założeniami tego projektu są trzy postulaty: reIntrerpret, reDiscover, reStore, czyli próba zupełnie nowego spojrzenia na oczywiste i nieoczywiste cechy przestrzeni publicznych. Wykorzystanie potencjału zawartego w obiektach historycznych, kulturowych i terenach rekreacyjnych, odzyskanie oraz nowe zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych. Grupa przedstawiła szereg różnorodnych działań, które mogą być podjęte w celu osiągnięcia wymienionych postulatów przez różnych aktorów procesu inwestycyjnego: mieszkańców, inwestorów bądź przez włodarzy miasta.

Zespół 2 PROJEKT REWITALIZACJI

Przemysław Barszczewski (UG), Dagmara Nozdryn-Płotnicka (PŁ), Liza Petruczynik (PG/ASP), Paweł Treder (PG)

Po przeprowadzeniu interesujących analiz zespół wyznaczył pięć głównych postulatów dla dalszych działań: świeże spojrzenie, duch czasu, wykorzystanie potencjału, dla ludzi, wytchnienie. Zespół skupił się na działaniach twardych – inwestycjach długofalowych w perspektywie kilkunastoletniej. Projekt postuluje m.in. uzupełnienie południowej pierzei ul. Długie Ogrody, odnowienie elewacji istniejących budynków z priorytetem zminimalizowania istniejącego chaosu przestrzennego, odbudowanie południowej nawy kościoła św. Barbary oraz rewaloryzację parku św. Barbary.

Zespół 3 OGRODY ZJEDNOCZONE

Dominika Angielczyk (PŁ), Dawid Kubić (PG/UG), Alicja Stefańska (PG), Agnieszka Zasada (PG)

Zespół proponuje scalenie dzielnicy z resztą Śródmieścia poprzez rewitalizację ul. Długie Ogrody jako naturalnego przedłużenia Drogi Królewskiej. Ulica ta ma także potencjał by łączyć obszary o różnej funkcji oraz odpowiadać na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i turystów. Projekt zakłada przywrócenie historycznego szpaleru drzew w ciągu ulicy oraz zlikwidowanie części parkingu naziemnego na rzecz stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zespół przygotował także koncepcję zagospodarowania parku św. Barbary jako tętniącego życiem miejsca rekreacji, przyciągającego nie tylko mieszkańców dzielnicy, ale i całego Gdańska.

 Projekt zaspołu 3_1Projekt zaspołu 3_2

Zespół 4

Justyna Brzezińska (PG), Mariusz Kolanowski (PŁ), Patrycja Mielewczyk (PG), Marta Rusin (PW/PG)

Zespół ten skupił się w większości na działaniach miękkich i propozycjach aktywności dla lokalnych działaczy społecznych, podejmujących wysiłki na rzecz integracji społeczności lokalnej i podtrzymywania więzi sąsiedzkich. Jednocześnie byłyby to działania podkreślające tożsamość miejsca i promujące dzielnicę w mieście, m.in. festyny ogrodnicze, ogródki społeczne, targi wymienne roślin i nasion. Zaproponowanym działaniem twardym jest stworzenie serca dzielnicy – placu przy kościele św. Barbary oraz zmiana organizacji ruchu kołowego tak, aby plac był miejscem bezpiecznym.

  1. PUBLICZNE PREZENTACJE PROJEKTÓW, podczas których zespoły przedstawiły swoje pomysły na rewitalizację Długich Ogrodów. Podobnie jak blok 1, ta część warsztatów również była otwarta dla wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców dzielnicy.
fot. Agata Hinca

fot. Agata Hinca

fot. Agnieszka Zasada

fot. Agnieszka Zasada

Wyniki warsztatów reSTREET 2015 zostały przedstawione w formie wystawy podczas Gdańskich Dni Sąsiadów, które odbyły się 20 czerwca w Dzielnicowym Domu Kultury GEDANUS. Do wystawy dołączona była plansza, na której mieszkańcy mogli wyrażać swoje opinie i potrzeby oraz zapisać pomysły na zmiany w dzielnicy, a także mieli okazję wypełnić anonimową ankietę dotyczącą rewitalizacji obszaru. Planowana jest także wystawa na Politechnice Gdańskiej oraz (w wersji anglojęzycznej) na Politechnice w Uppsali w okresie powakacyjnym.

LABORATORIUM EWOLUCJI MIEJSKICH „LEM-ur” to studenckie koło naukowe działające przy Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2013r. Mimo zaledwie dwóch lat prowadzonej działalności, ma na swoim koncie wiele zorganizowanych warsztatów, wydarzeń i projektów. Do najważniejszych dokonań Koła zaliczają się m.in. międzynarodowe Warsztaty i Konferencja Mentor&Student Research Lab 2014 – Urban Transformations, podczas której studenci gdańskich uczelni mieli okazję pracować pod okiem urbanistów z ISOCARPu (The International Society for City and Regional Planners). W dorobku naukowym Koła znajdują się dwie publikacje książkowe, będące podsumowaniem warsztatów, oraz kilkanaście artykułów. Koło organizuje także warsztaty architektoniczne dla studentów, dzieci i młodzieży, konkursy architektoniczne, gry miejskie, spotkania, debaty i wystawy, często we współpracy z trójmiejskimi instytucjami, stowarzyszeniami oraz działaczami lokalnymi.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji na http://lem-ur.urbancloud.pl

E-mail: [email protected]

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: urbnews.pl, SSPG.