AKTUALNOŚCI

Przasnysz przygotuje nowe Studium

Przasnysz przygotuje nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wnioski zgłaszać można do końca września.

wycinek Studium miasta Przasnysz

Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz uchwalone zostało w 2016 roku. / graf. wycinek Studium

Jak wskazuje Burmistrz Przasnysza w wywiadzie na stronie internetowej miasta:

Celem studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Przasnyszu m.in. przez sporządzenie wytycznych dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu drogowego, ochrony zabytków. Najważniejszym wyzwaniem jest zatrzymanie postępującego zjawiska “rozlewania się” miasta na coraz to nowe niezurbanizowane tereny/tereny rolne. Rozwój budownictwa w granicach obszaru zwartego ograniczy koszty ekonomiczne i ekologiczne. Celem jest również wypełnienie luk w zabudowie już istniejącej, tak by lepiej wykorzystać zasoby w ramach miasta zwartego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Konsultacje Studium realizowane są w ramach Projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Miasto pozyskało grant, który przeznaczony zostanie na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych nowego Studium.

Celem projektu “Wspólny Plan” jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez.

W ramach realizowanego przez urząd projektu „Wspólny Plan” powstał Indywidualny Plan Konsultacji, w którym przewidziano działania włączające mieszkańców w różnym wieku. Ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs na logo konsultacji. We wrześniu planowane są spotkania z mieszkańcami, mobilne punkty konsultacyjne w Parku Miejskim i na Rynku, spacer poznawczy, Quiz Miejski na Facebooku, Live Chat. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach na Rynku i w Parku przewidziano punkt stacjonarny w Urzędzie Miasta. Opinie będzie można również zgłaszać za pomocą interaktywnego narzędzia kMap.pl. Prowadzone będzie również badanie ankietowe.