AKTUALNOŚCI

Projekt rozporządzenia o morskim planowaniu przestrzennym

Ministerstwo Infrastruktury w I kwartale 2021 roku przyjąć ma plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomiczne. Dokument pokryje około 97% polskich obszarów morskich i będzie stanowił kompleksową regulację w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Informacja o zamiarze przyjęcia planu ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Plan zagospodarowania przestrzennego morskich obejmuje wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz polską wyłączną strefę ekonomiczną. Przygotowany został w skali 1:200 000.

Wycinek z planu zagospodarowania wód morskich

Wycinek z planu zagospodarowania | Urząd Morski

Projekt planu obejmuje wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą, morze terytorialne, morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Plan nie obejmuje wód Zalewu Szczecińskiego, Wiślanego i Zalewu Kamieńskiego oraz wód znajdujących się w granicach portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Dokument powstawał trzy lata

Prace nad dokumentem rozpoczęto w 2016 roku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku, Gdyni i Szczecinie. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wykonał Instytut Morski w Gdańsku przy współpracy z gdyńskim Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym. Prognozę oddziaływania na środowisko przygotował samodzielnie Instytut Morski. Łączna kwota obu przetargów wynosiła około 5 milionów złotych brutto. Oferty wybrano 14 lipca 2016 roku, a umowy w obu przypadkach podpisane zostały w dniu 22 lipca tego samego roku. Dokument opracowany był w od sierpnia 2016 roku do sierpnia 2019 roku. W tym czasie był wykładany trzykrotnie: w czerwcu 2018 roku, w grudniu 2018 roku oraz w sierpniu 2019 roku.  Następnie trwało postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania projektu.

W listopadzie urzędy morskie przekazały projekt planu do Ministra ds. Gospodarki w celu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w drodze rozporządzenia.

Plan wykonano na podstawie opracowanego w 2015 roku „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Dokument ten nie ma mocy wiążącej dla organów planistycznych, jednak przy tworzeniu planów przydatne będę zebrane w nim informacje. Wśród nich znajdziemy tam uwarunkowania przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne, przyrodnicze oraz fizyczno-geograficzne polskich obszarów morskich, a także istniejące oraz potencjalne sposoby wykorzystania polskich obszarów morskich oraz analizy dotyczące terenów lądowych w ich sąsiedztwie.

W Planie uwzględnia się ważne pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym wydawane na podstawie przepisów tej ustawy. Część tekstowa Planu uwzględnia rozmieszczenie granic stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa oraz opis ogłaszanych okresowo stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa, ustanawianych ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Realizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r. nakłada Art. 15 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Celem jest określenie poszczególnych funkcji i sposobów wykorzystania obszarów morskich oraz zarządzanie występującymi na obszarach morskich konfliktami.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, projekt planu zagospodarowania jest przyjmowany w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Za sporządzenie dokumentu odpowiada właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego. Plan musi być aktualizowany raz na 10 lat.

Dokument został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 maja 2017 roku w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1025).

Z dokumentem planu zapoznać można się na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.