AKTUALNOŚCI

Prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił w części uchwałę w sprawie jednego z miejscowych planów w Lwówku Śląskim.

Pałac Brunów we Lwówku Śląskim | fot. Bazie (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-3.0-PL

Pałac Brunów we Lwówku Śląskim | fot. Bazie (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-3.0-PL

Wojewoda dolnośląski zaskarżył uchwalony w zeszłym roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów w Lwówku Śląskim. Jego zdaniem niektóre postanowienia uchwały były sprzeczne z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jego zdaniem zaskarżona uchwała niesłusznie nakładała obowiązek uzyskania uzgodnienia w zakresie prac budowlanych w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz zobowiązywała organ konserwatorski do uzgadniania prowadzenia prac budowlanych w tej strefie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 3 lutego przychylił się do skargi wojewody stwierdzając, że zapis w projekcie planu nie ma podstawy prawnej. Formą, w której swe stanowisko wyraża wojewódzki konserwator zabytków, jest pozwolenie, a nie uzgodnienie. Dodatkowo organ planistyczny nie może zobowiązywać do wykonywania wprowadzonych przez siebie zakazów i nakazów innego organu (tutaj konserwatora zabytków).

Wyrok WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 728/15

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, wycinek poniżej:

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§6. 1. Obszar objęty ustaleniami planu leży w całości w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

2. W zasięgu strefy wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy przeprowadzić po zapewnieniu badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7. 1. Obszar objęty ustaleniami planu leży w całości w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej “A”.

2. W granicach strefy obowiązuje:

1) nakaz prowadzenia prac budowlanych w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie określonym w przepisach odrębnych;

2) nakaz ochrony drzewostanu, stanowiącego elementy pierwotnego zagospodarowania parku pałacowego, dopuszcza się wycinki ze względów sanitarnych oraz związanych z bezpieczeństwem ludzi i mienia;

3) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy wyłącznie:

a) w sposób uwzględniający jej dostosowanie do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie usytuowania budynku, jego skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,

b) w granicach określonych przebiegiem nieprzekraczalnych linii zabudowy, zdefiniowanych na rysunku planu: ­ w sąsiedztwie budynku pałacu w zachodniej części terenu, ­ w sąsiedztwie budynku stajni i wozowni we wschodniej części terenu