AKTUALNOŚCI

Polityka spójności 2014-2020 – nowy budżet, nowe możliwości.

W ostatnich dniach rząd ujawnił istotne dokumenty dotyczące wdrażania polityki spójności. Mowa o projekcie Umowy Partnerskiej, która ma być strategią wykorzystania Funduszy Unijnych w nowym budżecie.

Jak twierdzi Pani wicepremier Elżbieta Bieńkowska – „Unijne środki mają służyć poprawie infrastruktury transportowej. Chodzi przede wszystkim o dokończenie sieci dróg ekspresowych tak, żeby wszystkie polskie miasta wojewódzkie były połączone z Warszawą i między sobą. Europejskie pieniądze będą płynąć także na zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności rodzimej gospodarki (…) Duży nacisk położymy na inwestycje w edukację, np. kształcenie w poszukiwanych zawodach czy dodatkowe zajęcia szkolne i pozalekcyjne. Wsparciem obejmiemy przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem zatrudnienia i wyrównywaniem szans społecznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.”

Podobnie jak w poprzednim budżecie będą programy operacyjne oraz regionalne. Pozostaną takie programy jak: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, czy też Innowacyjna Gospodarka (pod nazwą Inteligentny Rozwój). Nowym programem jest Polska Cyfrowa i Wiedza Edukacja Rozwój (który jest poszerzeniem programu Kapitał Ludzki).

Największa suma pieniędzy została ponownie przeznaczona na program Infrastruktura i Środowisko i na program Inteligentny Rozwój, co jest zgodne z ogólnymi założeniami polityki UE – dążenie do rozwoju innowacji i nauki.

PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

Realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. RPO finansowane będą z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro)

To największy program. Jego fundusze przeznaczymy m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Większy nacisk niż obecnie, zostanie położony na wsparcie gospodarki sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Na znaczeniu zyskają także przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. Jego beneficjentami będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

Program Inteligentny Rozwój – alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)

Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły polskich naukowców w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do przemysłu”. Z jego funduszy skorzystają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami Polski, a także instytucje otoczenia biznesu. Część środków zostanie również przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)

PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie będą także dostępne środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie PO WER uzupełni działania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, czy też chcące podnieść swoje kwalifikacje

Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)

Środki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe.

Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł (2,1 mld euro)

To dodatkowe źródło funduszy dla województw Polski Wschodniej. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, większą aktywność przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w obszarze B+R oraz ich promocję na rynkach międzynarodowych. Ponadto, realizowane będą projekty związane z rozwojem komunikacji miejskiej oraz poprawą dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i obszarach je otaczających.

Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)

Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. ZIT czy szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu promocyjnego, przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

[yt video=”3Xv9mh9DHJk” width=”650″ height=”375″ align=”center” ]

Źródło materiałów: Ministrerstwo Infrastruktury i Rozwoju