AKTUALNOŚCI

Ostrołęka prezentuje Studium w dodatkowych konsultacjach

Ostrołęka zaprezentowała projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Są to dodatkowe konsultacje, które poprzedzają ustawową procedurę.

Wykorzystując czas, tj. zanim nastąpi możliwość proceduralnego wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, a jednocześnie wychodząc naprzeciw wszystkim tym, którym zagospodarowanie przestrzenne miasta nie jest obojętne, ogłaszam dodatkowe, pozaproceduralne konsultacje społeczne projektu dokumentu. Pozwolą one na usprawnienie procesu uchwalania studium poprzez wcześniejsze wprowadzanie zmian w projekcie tam, gdzie okażą się one konieczne

– wyjaśnia dodatkowe konsultacje Łukasz Kulik, Prezydent Miasta Ostrołęki

Konsultacje projektu trwają od 5 maja do 18 maja. W tym czasie składać można również uwagi i propozycje do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Można je przesłać mailowo na adres [email protected] lub pisemnie, składając w punkcie podawczym Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 w godzinach od 8.00 do 16.00 bądź przesyłając listownie pod tej sam adres. Wraz z propozycją wymagane jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, adres oraz numer telefonu. Więcej informacji o dokumencie można uzyskać w Wydziale Planowania i Zintegrowanego Rozwoju UM Ostrołęki, pod numerami telefonów: 29 765 42 30 lub 29 765 42 61.

Szczegóły: link