AKTUALNOŚCI

Łomża opracuje nową strategię rozwoju

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.

Stary Rynek w Łomży

Stary Rynek w Łomży; źródło: Panoramio; autor: Krzysztof Wróblewski; lic.: CC-BY-SA-3.0

Okres obowiązywania Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus upłynął z końcem ubiegłego roku roku upłynął. Z tego powodu w lutym tego roku Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030”, zawierającą jednocześnie harmonogram oraz tryb prac i konsultacji nad Strategią.

Strategia Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 realizowana ma być przy udziale m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz radnych i prezydenta. Przygotowaniem dokumentu zajmować się będzie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030. Odpowiedzialnym za nadzór nad opracowaniem Strategii jest Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Prace nad dokumentem zakończyć mają się do 31 grudnia 2021 roku.

Zasady opracowania Strategii określa Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku. Wprowadza ona na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, stanowiącą podstawę do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Ustawa wyznacza nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego miasta. Już za kilka lat planowane jest rozszerzenie zakresu strategii rozwoju gmin o wybrane elementy diagnostyczne zawarte dziś w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.