Mława: Konkurs na zagospodarowanie placu 3 Maja

Miasto Mława ogłosiło otwarty, jednoetapowy, studialny konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Mławie.

Obszar opracowania konkursowego położony jest w rejonie ulic Chrobrego, Żwirki, Żeromskiego oraz 3 Maja. Nazwę „Plac 3 Maja” przyjęto w celu uproszczenia oraz ujednolicenia w dokumentach konkursowych. Jest to teren zaniedbany przestrzennie i funkcjonalnie z nieuporządkowanym układem ciągów komunikacyjnych oraz chaotycznym parkowaniem. Głównym elementem organizującym obszar objęty konkursem jest znajdujący się w jego centralnej części budynek tzw. Domu Handlowego. Całość przestrzeni dopełnia chaotycznie usytuowana, przypadkowa zabudowa bezstylowymi obiektami pawilonowymi.

Mława

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania placu 3 Maja wraz z jego otoczeniem pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Opracowania konkursowe służyć będą uzyskaniu wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, która służyć będzie komunikacji pieszej, ale przede wszystkim jako miejsce spotkań oraz codziennego odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańców Mławy jak i osób ją odwiedzających. Rezultaty konkursu posłużą do opracowania dokumentacji technicznej w celu realizacji zamierzonej inwestycji, a także będą materiałem pomocniczym do prac przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Mławy. 

Podstawowe założenia, które powinna przewidywać konkursowa koncepcja to:

  • ukształtowanie wzdłuż pierzei „Domu Handlowego” pasażu pieszego, np. z aranżacją ogródków kawiarnianych – wskazane wykorzystanie elementów małej architektury z wodą jako medium wiodącym;
  • na odcinku pomiędzy ul. Żeromskiego, poprzez ul. Wigury, do ul. Żwirki zastosowanie rozwiązań pozwalających na pogodzenie ograniczonego ruchu kołowego z ruchem pieszym oraz zapewnieniem miejsc postojowych dla klientów znajdujących się tam usług;
  • wkomponowanie w opracowanie kubatur istniejących pawilonów (kwiaciarnie, kioski „Ruch”);
  • wskazanie propozycji rozwiązań przestrzenno-plastycznych dla „ścian” poszczególnych ciągów, w tym propozycje ewentualnych nadbudów i uzupełnień;
  • uczytelnienie przebiegu historycznego traktu komunikacyjnego przebiegającego przez obszar opracowania;
  • powiązanie funkcjonalne z otaczającym terenem, ulicami wyznaczającymi kwartał.

Uczestnikami konkursu mogą być samodzielne osoby fizyczne posiadające dyplom studiów o kierunku architektonicznym lub urbanistycznym i uprawnienia do projektowania bądź zespoły autorskie, w których co najmniej jedna z osób posiada udokumentowane wymienione wyżej wykształcenie i uprawnienia. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Termin złożenia prac konkursowych mija 2.11.2015 r. o godzinie 16:00. I nagroda w konkursie wynosi 15 000 zł, II nagroda to 7 000 zł, zaś zwycięzca III nagrody otrzyma 3 000 zł.

Więcej informacji i regulamin: www.mlawa.pl